Publikacja wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego obowiązującego w 2024 r.

W Dz. U. poz. 106 z 29 stycznia br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2024.

W 2024 r. termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego to okres od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. oraz od 1 sierpnia do 2 września 2024 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wniosek o zwrot podatku zawiera:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;
 3. numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
 4. oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;
 5. oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
 6. oświadczenie o średniej rocznej liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego;
 7. oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego;
 8. oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego;
 9. oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego;
 10. pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
 11. numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu;
 12. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Warsztaty online “Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 r.” odbędą się 1 lutego br.