Czy pełnomocnik może podpisać deklarację składaną elektronicznie do wójta gminy?

e-Urzędzie Skarbowym od pierwszych dni września 2022 r. można już złożyć pełnomocnictwo UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo UPL-1 składane w formie dokumentu elektronicznego jest adresowane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ww. zasady składania pełnomocnictwa UPL-1 wynikają z art. 80a § 2c ustawy Ordynacja podatkowa.

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie przewidują składania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie.

Wzór pełnomocnictwa UPL-1 określa  rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).

Pełnomocnictwo UPL-1 uprawnia do podpisania przez pełnomocnika każdej deklaracji podatnika składanej na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, a zatem z tego rozwiązania mogą korzystać również pełnomocnicy chcący złożyć deklarację w postaci elektronicznej do wójta, burmistrza, prezydenta miasta np. w sprawie podatku od nieruchomości czy podatku od środków transportowych.