Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów

E-book „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów” to 28 przepisów prawa ujętych w trzech obszarach:

  • podatki i opłaty lokalne (obejmuje podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów, reklamowa),
  • podatek rolny,
  • podatek leśny.

Spis treści:

PODATKI i OPŁATY LOKALNE

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wyciąg)

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Podatek od nieruchomości

Rozdział 2a Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Rozdział 3 Podatek od środków transportowych

Rozdział 4 (uchylony)

Rozdział 5 Opłaty lokalne

Rozdział 6 Przepisy końcowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY i POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w i półroczu 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ i ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

PODATEK ROLNY

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Zasady ustalania podatku

Rozdział 3 (uchylony)

Rozdział 4 Zwolnienia i ulgi podatkowe

Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych

PODATEK LEŚNY

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego


Dane szczegółowe:

E-book (książka w postaci elektronicznej) w formacie .pdf

Liczba stron: 219

Format: A4

Cena: 23,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2021 (stan prawny: styczeń 2021 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-951447-6-9


Przejdź do zakupu e-booka: Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów