Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego w 2022 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Prezes GUS ogłosił przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5 549 zł (w 2021 r. – 3 288 zł).

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim poz. 1030.

Przepis art. 306b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek wydania zaświadczenia potwierdzającego fakty albo stan prawny, które wynikają z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Zgodnie z obowiązującym prawem wójt gminy nie prowadzi rejestrów lub ewidencji ani nie gromadzi innych danych obrazujących dochodowość poszczególnych gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy. Gromadzi on jedynie, dla potrzeb podatku rolnego, dane dotyczące powierzchni gruntów rolnych gospodarstw rolnych, w tym w hektarach przeliczeniowych. Możliwe jest wydanie wnioskodawcy jedynie zaświadczenia o liczbie hektarów przeliczeniowych jego gospodarstwa (na podstawie wyroku NSA z 12 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1714/08 oraz wyroku WSA w Kielcach z 12 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Ke 210/11).