Dokumentowanie zaliczenia nadpłaty podatku od 1.09.2023 r.

Pytanie: Jak powinien brzmieć, od 1 września 2023 r., zapis w polityce rachunkowości dotyczący polecenia księgowania (PK) w przypadku zaliczenia z urzędu nadpłaty na poczet zaległości oraz bieżących zobowiązań podatkowych?

Odpowiedź: Od 1.09.2023 r. zapis w polityce rachunkowości może być następujący: “Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, w przypadku zaliczenia na wniosek podatnika nadpłaty podatku na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, służą postanowienia o zaliczeniu nadpłaty, wydane stosownie do art. 76a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, w przypadku zaliczenia z urzędu nadpłaty podatku na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, służą dowody wewnętrzne polecenia księgowania (PK).”

Stosownie do art. 59 § 1 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zaliczenia nadpłaty.

Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia rozporządzenia z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) służą postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości podatkowych albo bieżących zobowiązań podatkowych. Stosownie do § 4 ust. 4 rozporządzenia w przypadkach, które nie zostały określone powyżej, do udokumentowania operacji księgowych służą dowody wewnętrzne.

Zgodnie z art. 76a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1.09.2023 r. w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.

Od 1 września 2023 r. organ podatkowy wydaje postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wyłącznie na wniosek podatnika. Wydane na wniosek podatnika postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty jest dowodem księgowym do dokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. W przypadku gdy organ podatkowy zalicza nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych i nie wydaje postanowienia wówczas dowodem księgowym do wygaszenia zobowiązania podatkowego jest dowód wewnętrzny – PK (polecenie księgowania).