Projekt zmian wniosku i sprawozdań dotyczących dotacji na zwrot podatku akcyzowego.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Zaplanowana zmiana dotyczy wniosku składanego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) do wojewody o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Wniosek zostanie uzupełniony o informację o średniej rocznej liczby świń oraz o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni, zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku.

W rozporządzeniu (zał. nr 1 i nr 2) przewiduje się określenie wzoru:
1) okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2) rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W poz. 10 ww. sprawozdań “Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r. należy uwzględnić dodatkową pomoc udzielaną zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej SA.107291(2023/N) – Polska TCTF: Pomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.