Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną na 2024 r. o 15 %.

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (targowej, uzdrowiskowej, miejscowej, od posiadania psów i reklamowej) ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W dniu 14 lipca br. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu bieżącego 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS14 lipca 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 (wzrost cen o 15,0 %).

Oznacza to zatem, że górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (targowej, uzdrowiskowej, miejscowej, od posiadania psów i reklamowej) obowiązujące w 2024 r. wzrosną o 15,0 %.

Aktualizacja:Monitorze Polskim z dnia dzisiejszego poz. 713 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r.