16,50 % – stawka odsetek za zwłokę bez zmian.

Są nieodłącznym elementem zaległości podatkowych – o czym mowa?, oczywiście o odsetkach za zwłokę. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych są należnością uboczną ściśle związaną z istnieniem zaległości podatkowej. Obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę powstaje z chwilą powstania zaległości, zaś ich wysokość zależna jest od wysokości samej zaległości.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w dniu 10.05.2023 r. decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, stopa lombardowa wynosi 7,25%.

Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie ulega zmianie i wynosi 16,50 % w stosunku rocznym (od 8 września 2022 r.).

Stosownie bowiem do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 7,25 x 200% + 2% = 16,50%.

Aktualne jest obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 905).