Nowe maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 W dniu 28 marca 2023 r. został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w roku 2022 stanowiący podstawę do ustalenia maksymalnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę służy również do ustalania maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2022 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 r. wyniósł 2249,79 (przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r. wynosił 2061,93 zł, co oznacza wzrost dochodu rozporządzalnego o 187,86 zł).

Zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

  • w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca, czyli 44,99 za mieszkańca (dotychczas 41,23 zł),
  • w przypadku metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości – 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody, czyli 15,74 zł za m3 zużytej wody (dotychczas 14,43 zł), z tym że zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, czyli 175,48 zł za gospodarstwo domowe (dotychczas 160,83 zł),
  • w przypadku metody od powierzchni lokalu mieszkalnego – 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, czyli 1,79 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego (dotychczas 1,64 zł),
  • w przypadku metody od gospodarstwa domowego – 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe, czyli 125,98 za gospodarstwo domowe (dotychczas 115,46 zł),
  • w przypadku metody od zadeklarowanej liczby pojemników lub worków – 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, czyli 29,24 za pojemniki lub worki o pojemności 120l (poprzednio 26,80 zł).

Stosownie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, czyli 224,97 zł – za rok (poprzednio 206,19 zł za rok).