Publikacja obwieszczenia – dochód rozporządzalny.

Monitorze Polskim poz. 305 z 29 marca 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2022 r.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 r. wyniósł 2249,79 zł.

Maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalone na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w rok 2022 są zawarte w wpisie z dnia wczorajszego: Nowe maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi