Zmiany w przedawnieniu kosztów upomnienia.

W Dz. U. poz. 556 z 24 marca 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Stosownie do art. 1 pkt 5 ww ustawy przepis art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji otrzymuje brzmienie: Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem. Jeżeli w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, koszty upomnienia przedawniają się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najpóźniejszym terminie płatności.

Zmiany dotyczące zasad przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia zaczną obowiązywać od 25 marca 2024 r., tj. po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, stosownie do art. 29 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 12 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, do przedawnienia kosztów upomnienia, w przypadku gdy obowiązek ich zapłaty powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (czyli będą obowiązywały nowe zasady).

Wejście w życie zmian dotyczących zasad przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia od 25 marca 2024 r. oznacza, że do tego czasu obowiązują nadal zasady określone w aktualnym brzmieniu art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek, bez możliwości przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Jednocześnie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, stanowi o stosowaniu przepisów dotychczasowych w przypadku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego wszczętego i niezakończonego przed dniem przed 20 lutego 2021 r. Od tej zasady obowiązuje wyjątek wskazany w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Do przedawnienia kosztów upomnienia w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i niezakończone przed dniem 20 lutego 2021 r. nie stosuje się przepisów dotychczasowych, a stosuje się przepis art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli reguła przedawniania z art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest korzystniejsza dla zobowiązanego.

Oznacza to, że w odniesieniu do kosztów upomnienia w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i niezakończone przed dniem 20 lutego 2021 r. niezbędne jest ustalenie daty przedawnienia kosztów upomnienia według przepisów dotychczasowych oraz reguły określonej w art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a następnie wybór rozwiązania korzystniejszego dla zobowiązanego (czyli wcześniejszego terminu przedawnienia kosztów upomnienia).