Informacja a deklaracja w podatkach lokalnych.

Mimo, że w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przepisy dotyczące deklaracji mają zastosowanie również do informacji (np. w sprawie korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa czy podpisywania – art. 80a ustawy Ordynacja podatkowa) ww. dokumenty w zakresie podatków lokalnych mają odmienny charakter.

Przepis art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje, że przez pojęcie „deklaracja” należy rozumieć również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Deklaracja stanowi dokument, w którym podatnicy samodzielnie obliczają wysokość zobowiązania podatkowego. Stosownie do art. 21 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Jeżeli organ podatkowy kwestionuje wysokość zobowiązania podatkowego wykazanego w deklaracji określa wysokość zobowiązania podatkowego w decyzji (art. 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa). Dokument deklaracji dotyczy: podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych.

Informacja to dokument, w których podatnik podaje określone przez ustawy podatkowe dane, ale sam nie oblicza podatku. Podatek wynika dopiero z decyzji wydanej przez organ podatkowy na podstawie złożonej informacji. Dokument informacji dotyczy: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych.