Planowane zmiany do ustawy Ordynacja podatkowa.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (datowanym 22 sierpnia 2022 r.).

Jedną z planowanych zmian są zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczące decyzji odraczającej termin płatności podatku lub zaległości podatkowej.

Obecnie wygaśnięcie z mocy prawa decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat następuje w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa (art. 259 § 1a). W nowo zaplanowanym art. 67da § 2 zaproponowano, aby wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty zakresie następowało w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech, niekoniecznie kolejnych rat.

Treść planowanych zmian w ustawie Ordynacja podatkowa:

1)     po art. 67d dodaje się art. 67da w brzmieniu:

„Art. 67da. § 1. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o:

1) odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę − w całości;

2) rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej − w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności.

§ 2. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odroczonych lub rozłożonych na raty:

1)     należności płatników lub inkasentów;

2)     odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3)     należności przypadających od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz osób trzecich.”;

2)     uchyla się art. 259.