Opłata skarbowa – ustawa – tekst jednolity.

W Dz. U. poz. 2142 został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jednym z elementów uregulowanych w ustawie o opłacie skarbowej jest moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej oddzielnie dla każdego z przedmiotów tej opłaty.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

  1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
  2. od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
  3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
  4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie innym niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej,
  5. od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli zostanie użyte w innej sprawie – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej.

Stosownie do art. 6 ust. 2 ww. ustawy opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.