Stawka podatku rolnego i leśnego w 2023 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wskaźniki stanowiące podstawę do ustalenia stawek podatków: rolnego i leśnego na rok podatkowy 2023.

Stawka podatku rolnego

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 został opublikowany w Monitorze Polskim poz. 995

Zgodnie z komunikatem, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt (2022 r. – 61,48 zł za 1 dt).

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 na obszarze gminy. Rada gminy może zatem obniżyć wartość 74,05 zł za 1 dt i wskazać inną niższą wartość. Przyjęta uchwałą rady gminy średnia cena skupu żyta jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego zarówno w odniesieniu do gruntów gospodarstw rolnych, jak i gruntów pozostałych.

Stawka podatku rolnego w 2023 r. ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 74,05 zł za 1 dt wyniesie:

  • 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta), (w roku 2022 r. – 153,70 zł),
  • 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężną 5q żyta), (w roku 2022 r. – 307,40 zł).

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku rolnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stawka podatku leśnego

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 323,18 zł za 1 m3 (2021 – 212,26 zł za 1m3).

Komunikat z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. został opublikowany w Monitorze Polskim poz. 996.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy o leśnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023 na obszarze gminy. Rada gminy może zatem obniżyć wartość 323,18 zł za 1 m3wskazać inną niższą wartość.

Stawka podatku leśnego w 2023 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m3 wyniesie 71,0996 (w 2022 r. – 46,6972 zł).

Stawka podatku leśnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku leśnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.