Decyzja “na przyszłość” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W najnowszym wyroku NSA dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z 9 grudnia 2021 r. sygn. akt III FSK 4527/21 – NSA potwierdza, że wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonany decyzją jest opłatą ustalaną “na przyszłość”.

W art. 6o ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca wyraźnie wskazał, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji wydanej na
podstawie art. 6o ust. 1 tej ustawy, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. Tym samym, organ podatkowy wydający deklaratoryjną decyzję podatkową bierze pod uwagę już zrealizowany podatkowy stan faktyczny.

Jednocześnie jednak, w oparciu o dyrektywę art. 6o ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ podatkowy przyjmuje, że zdarzenia, które już miały miejsce, w niezmienionym kształcie będą realizowane w przyszłości. W związku z tym, z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 6o ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organ podatkowy określając wysokość daniny publicznej czyni to również na przyszłość (do czasu zmiany treści realizowanego stanu faktycznego, wymagającego złożenia nowej deklaracji na opłatę od gospodarowania odpadami komunalnymi – por. art. 6o ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Wyrok NSA z 9 grudnia 2021 r. sygn. akt III FSK 4527/21