Jednakowa stawka opłaty dla wszystkich frakcji.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w piśmie nr WI.54.62.2021 z 02.12.2021 r. udzieliła odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość prawna zróżnicowania opłaty za pojemnik lub worek dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych osobno, np.

  • od pojemnika lub worka o pojemności 120 l przeznaczonego na papier,
  • od pojemnika lub worka o pojemności 120 l przeznaczonego na szkło,
  • od pojemnika o pojemności 120 l przeznaczonego do gromadzenia odpadów będących pozostałością po selekcji?”

W odpowiedzi Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wskazała:

Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Jak wynika z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, w drodze uchwały ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Powyższe przepisy upoważniają do ustalenia w drodze uchwały, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Wykonując delegację ustawową rada gminy winna zatem określić zarówno stawkę opłaty za pojemnik, jak i za worek, o określonej pojemności w wysokości mieszczącej się w granicach stawek ustawowych, przy uwzględnieniu jedynego kryterium, jakim jest pojemność.

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają uprawnienia do różnicowania ustalanych stawek w zależności od frakcji gromadzonych odpadów. Zatem nie można określić stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne o pojemności 120 l dla różnych frakcji odpadów komunalnych, albowiem postanowienia uchwały sposób istotny naruszyłyby zakres ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nr WI.54.62.2021 z 02.12.2021 r. w sprawie różnicowania opłaty za odpady komunalne dla poszczególnych frakcji.