Rb-PDP za 2021 r. według nowych zasad.

W dniu dzisiejszym w Dz. U. poz. 144 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 22 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie określa sposoby sporządzania oraz terminy przekazywania sprawozdań, m.in. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.

Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej stosuje się do rocznego sprawozdania Rb-PDP za rok 2021 oraz korekt tego sprawozdania za rok 2021.

Roczne sprawozdanie Rb-PDP za rok 2021 sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie Rb-PDP za rok 2021 przekazuje się do regionalnej izby obrachunkowej do 21 lutego 2022 r.

W nowym wzorze sprawozdania Rb-PDP zlikwidowano kolumnę 2a sprawozdania, tj. wykonanie w zakresie kwot wynikających z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności.

Zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej do rocznego sprawozdania Rb-27S za rok 2021 oraz korekt tego sprawozdania za rok 2021 z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego stosuje się przepisy dotychczasowe.

Roczne sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 sporządza się zatem zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdania określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 oraz z 2021 r. poz. 964).

Natomiast do sprawozdań Rb-27S sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2022 r. z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego stosuje się przepisy rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, stosując wzór stanowiący załącznik nr 7 do ww. rozporządzenia.

W sprawozdaniu Rb-27S od 2022 r. zlikwidowano kolumnę „Dochody otrzymane” oraz doprecyzowano dotychczasowe brzmienie opisu dochodów wykonanych wskazując, że w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący – subkonto dochodów do końca okresu sprawozdawczego, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonanych w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego i zapłaconych kartą płatniczą oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej.

Treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144)