Rodzaj odpadów komunalnych nie może różnicować stawek opłaty za pojemnik i worek.

Czy można zróżnicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek w zależności od rodzaju odpadów komunalnych?

Rada gminy ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W uchwale zastosowano różnicowanie stawek opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, ustalając ich wysokość w zależności od wybranych rodzajów odpadów komunalnych (papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, bioodpadów oraz odpadów zmieszanych), zarówno w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, jak i w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny np. dla pojemnika o pojemności 120 l zostały ustalone stawki opłaty na odpady komunalne: papier – 7,00 zł, szkło – 17,00 zł, metal i tworzywa sztuczne – 7,00 zł, bioodpady – 22,00 zł, zmieszane – 24,00 zł, a dla worka o pojemności 120 l – papier – 7,00 zł, metal i tworzywa sztuczne – 7,00 zł, bioodpady – 22,00 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały wskazując, że rada gminy winna określić zarówno stawkę opłaty za pojemnik, jak i za worek, o określonej pojemności w wysokości
mieszczącej się w granicach stawek ustawowych, przy uwzględnieniu jedynego kryterium, jakim
jest pojemność
. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają radzie
gminy uprawnienia do różnicowania ustalanych stawek w zależności od frakcji gromadzonych
odpadów.

Przepis art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia radę gminy do ustalenia, w drodze uchwały, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Źródło: uchwała nr 65/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2021 r.