Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty podatku.

Zasady wydawania zaświadczeń przez organ podatkowy uregulowane są w przepisach działu VIIIa ustawy Ordynacja podatkowa (art. 306a – art. 306n) oraz w w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 730). Ale to nie jedyne przepisy dotyczące zaświadczeń w sprawach podatkowych. Również przepisy wykonawcze do ustawy o finansach publicznych wskazują regulacje w tym zakresie.

W przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) regulowane zostały zasady wydawania zaświadczenia o dokonaniu wpłaty.

Stosownie do § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku zgubienia dowodu wpłaty podatku lub zniszczenia przez podatnika wydanego mu pokwitowania wpłaty organ podatkowy zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o dokonaniu wpłaty.

Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty wydaje się na pisemną prośbę podatnika.

Przepis § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia wskazuje jakie dane powinny zostać zamieszczone w zaświadczeniu o dokonaniu wpłaty:

  1. numer pokwitowania;
  2. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwa oraz adres siedziby podatnika;
  3. tytuł wpłaty;                                                                                              
  4. suma wpłaty cyframi i słownie;
  5. okres, którego dotyczy wpłata;
  6. data wpłaty.

Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł stosownie do części II ust. 21 załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.