Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości kolejowych dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczący doprecyzowania zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o grunty kolejowe w szczególności grunty zajęte na prowadzenie działalności przez zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów obiektów infrastruktury usługowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opublikowany na stronie RCL został opisany we wpisie z 17 września 2021 r.: “Planowane zmiany w podatku od nieruchomości w zakresie infrastruktury kolejowej”. Wówczas termin wprowadzenia zmian planowany był na dzień 1 stycznia 2022 r. Natomiast termin wejścia w życie przekazanego do Sejmu RP w dniu 5 listopada 2021 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określono na dzień 1 stycznia 2023 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza zmiany w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości w odniesieniu do:
1) gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej lub obiektów infrastruktury usługowej:
– udostępnianych przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 6-6b ustawy o transporcie kolejowym,
– wykorzystywanych do przewozu osób,
– tworzących linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm,
– stanowiących infrastrukturę nieczynną w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym;
2) gruntów, budynków i budowli w części służącej bezpośredniej obsłudze podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej;
3) nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (usunięcie 3 letniego okresu);
4) gruntów stanowiących obszar kolejowy, jeśli nie są zajęte na prowadzenie działalności innej niż „kolejowa”.

Ponadto w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w art. 1a ust. 3 ustawy uchyla się pkt 4, który to przepis odwołuje się do definicji użytków ekologicznych zawartej w ewidencji gruntów i budynków, która jest nieaktualna od dnia 31 lipca 2021 r. Zgodnie z uzasadnieniem nie ma wpływu na stosowanie zwolnienia dla użytków ekologicznych zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podstawą weryfikacji zasadności korzystania ze zwolnienia dla organów podatkowych będzie Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody.