Planowane zmiany w podatku od nieruchomości w zakresie infrastruktury kolejowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 15 września br. został opublikowany na stronie RCL. Planowane nowelizacja dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości i ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza zmiany w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości w odniesieniu do:
1) gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej lub obiektów infrastruktury usługowej:
– udostępnianych przewoźnikom kolejowym w rozumieniu rozdziałów 6-6b ustawy o transporcie kolejowym
– wykorzystywanych do przewozu osób,
– tworzących linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm,
– stanowiących infrastrukturę nieczynną w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym;
2) gruntów, budynków i budowli w części służącej bezpośredniej obsłudze podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej;
3) nieruchomości po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej (usunięcie 3 letniego okresu);
4) gruntów stanowiących obszar kolejowy, jeśli nie są zajęte na prowadzenie działalności innej niż „kolejowa”.

W projektowanej ustawie zwalnia się od podatku od nieruchomości zarówno infrastrukturę kolejową, jak i obiekty infrastruktury usługowej.

W projektowanym art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej. W części, w której działka będzie zajmowana na inną działalność gospodarczą niż działalność związana z rynkiem kolejowym, nie będzie korzystała z ww. zwolnienia.

Projektowana zmiana rozszerza zwolnienie od podatku od nieruchomości na infrastrukturę nieczynną – którą jest infrastruktura kolejowa istniejąca, ale wyłączona czasowo z prowadzenia ruchu kolejowego z uwagi na np. prowadzone procesy modernizacyjne lub prace remontowe.

W projektowanej ustawie przewidziano ponadto dodanie nowego ust. 1b w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęto grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej. Jednocześnie projektowany przepis pozwoli na obciążanie podatkiem części gruntów, budynków lub budowli wykorzystywanych do działalności komercyjnej tj. np. dzierżawionych, wynajmowanych przez podmioty prowadzące inną działalność niż przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej.

W projektowanej ustawie dodaje się również nowy punkt 1c w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który wprowadza zwolnienie gruntu, który nie jest wykorzystywany do żadnej działalności, a jest utrzymywany jako „rezerwa” gruntów na potrzeby rozwoju sektora kolejowego, w tym przyszłych inwestycji.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dostępny na stronie RCL.