Domek letniskowy z opłatą od pojemnika lub worka.

Od 23 września 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648). O wynikającej z tej ustawy zmianie dotyczącej wzrostu maksymalnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek można przeczytać we wpisie z 3 września br. “Zmiana maksymalnych stawek opłat za pojemnik lub worek”. Dzisiejszy wpis dotyczy innej zmiany – możliwości objęcia nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłatą ustaloną według stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

Zgodnie z nowym art. 6j ust. 3ba ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może nałożyć obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej jako iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stosownie do art. 6j ust. 3bb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku podjęcia ww. uchwały nie stosuje się przepisu o uchwalaniu przez radę gminy ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższej niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.