Zmiana maksymalnych stawek opłat za pojemnik lub worek.

Jedną ze zmian, które wprowadza ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach jest wzrost maksymalnych stawek opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny za miesiąc za pojemniki lub worki.

Przepis art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach wprowadza zmiany w art. 6k w ust. 2a w pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przepis art. 6k ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu dotychczasowym stanowi:

Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Przepis art. 6k ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zmianie stanowić będzie:

Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Wartościowe zmiany maksymalnych stawek opłat
na przykładzie wybranych pojemności przedstawia poniższa tabela:

PojemnośćMaksymalna wysokość stawki opłaty*
przed zmianą
Maksymalna wysokość stawki opłaty*
po zmianie
60 litrów – worek9,59 zł12,47 zł
120 litrów – worek19,19 zł24,94 zł
120 litrów – pojemnik6,69 zł24,94 zł
240 litrów – pojemnik13,39 zł49,89 zł
1100 litrów – pojemnik61,40 zł228,61 zł
7000 litrów – pojemnik390,72 zł1 454,83 zł
*w oparciu o przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w wysokości 1919 zł

Zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (art. 10). Zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (w sprawie stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości), zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały podjętej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022 r.