Znaczenie słowa “wyłącznie” w określeniu zwolnienia od podatku od nieruchomości.

W najnowszym wyroku z 6 października 2021 r. sygn. akt III FSK 252/21 NSA określił znaczenie słowa “wyłącznie” użytego w zwolnieniu podmiotowo-przedmiotowym zawartym w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Wskazany przepis, w powołanym powyżej brzmieniu, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. W porównaniu do wcześniejszej jego treści, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2015 r., ustawodawca wprowadził słowo “wyłącznie”, przy pomocy którego w dość istotny sposób zawęził (ograniczył) cel, na który przedmiotowe nieruchomości (lub ich części) mogą być wykorzystywane (prowadzenie przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, a także obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży). Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie budzi najmniejszych wątpliwości, że użycie przez ustawodawcę partykuły “wyłącznie” oznacza odniesienie komunikowanego w zdaniu stwierdzenia do tych obiektów i rzeczy, które są w tym zdaniu wymienione (por. Słownik języka polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl).

Warunkiem zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest zatem to, aby grunty, budynki lub ich części były zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży. Wykorzystanie natomiast tych nieruchomości (lub ich części) dla innych podmiotów (np. osób dorosłych, osób prawnych) oznacza, że nie zostaną spełnione warunki zwolnienia.

W przypadku gdy nieruchomości nie są zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, ale również wśród dorosłych, nie można skorzystać ze zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wyrok NSA z 6.10.2021 r. sygn. akt III FSK 252/21