Opłata za rok od domku letniskowego na nieruchomości.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) wprowadziła zmianę art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dotychczasowe brzmienie tego przepisu:

“W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”

zostało zastąpione określeniem:

“W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”.

Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach nowe brzmienie przepisu art. 6j ust. 3b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Podejmując zatem uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, obowiązującą od 1 stycznia 2022 r., rada gminy jest zobowiązana ustalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nie jak w obowiązującym stanie prawnym – od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nieprawidłowe określenie przedmiotu opodatkowania stanowiąc istotne naruszenie prawa oznacza stwierdzenie nieważności uchwały (źródło: Uchwała Nr 25/1495/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 października 2021 r.)