Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych bez zmian.

Rada Polityki Pieniężnej w dniu dzisiejszym (6.10) podjęła decyzję o podwyżce stóp procentowych. Stopy procentowe NBP kształtować będą się następująco:

  • stopa referencyjna: 0,50 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,1 proc.)
  • stopa lombardowa: 1,00 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,5 proc.)
  • stopa depozytowa: 0,00 proc. w skali rocznej (brak zmian)
  • stopa redyskonta weksli: 0,51 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,11 proc.)
  • stopa dyskontowa weksli: 0,52 proc. w skali rocznej (poprzednio 0,12 proc.)

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych pozostanie bez zmian i wynosi 8,00 % w stosunku rocznym. Aktualne pozostaje obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 20).