Zmiany w Ordynacji podatkowej od 5 października 2021 r.

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163, 1598) wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r. (z określonymi wyjątkami), o czym stanowi art. 166 tej ustawy. Wejście w życie ustawy z dnia 1 lipca 2021 r. na dzień 5 października 2021 r. zmienił art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 1135).

W dniu 5 października 2021 r. wchodzą w życie również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa zawarte w art. 84 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych do ustawy Ordynacja podatkowa są zmiany w zakresie sposobu doręczania pism w sprawach podatkowych uregulowane w art. 144.

Brzmienie art. 144 § 1 – § 5 ustawy Ordynacja podatkowa

do 4 października 2021 r.od 5 października 2021 r.
1Organ podatkowy doręcza pisma:
1) za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, lub
2) za urzędowym poświadczeniem odbioru, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
uchylony
1a Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje w siedzibie organu podatkowego.
1b W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez:
1) operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo 
2) pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
1c W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a i § 1b pkt 1, organ podatkowy doręcza pisma:
1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo 
2) za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
1d W przypadku doręczenia decyzji, której organ podatkowy nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, organ może doręczyć decyzję w sposób określony w § 1c. Przepisów § 1a i § 1b pkt 1 nie stosuje się.
2Jeżeli przepisy ustawy przewidują doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie następuje przez portal podatkowy w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.W zakresie spraw określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3f § 4 organ podatkowy może, za zgodą adresata, doręczać pisma przez portal podatkowy.
2a Wyrażenie i wycofanie zgody, o której mowa w § 2, następuje przez portal podatkowy.
2b Wycofanie zgody, o której mowa w § 2, wywołuje skutki prawne z upływem dnia roboczego następującego po jej wycofaniu.
2c W przypadku wyrażenia albo wycofania zgody, o której mowa w § 2, organ podatkowy poucza o skutkach prawnych wynikających z jej wyrażenia albo wycofania.
2d W przypadku doręczania pisma przez portal podatkowy pismo uznaje się za doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku – po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma na portalu podatkowym.
3W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisma doręcza się w sposób określony w § 1 pkt 1.uchylony
4W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.
5Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego.Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego.

Pisma w sprawach podatkowych, zgodnie z art. 144 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli nie zostały doręczone w siedzibie organu podatkowego, są doręczane na adres do doręczeń elektronicznych. W przypadku braku możliwości doręczenia w siedzibie organu podatkowego oraz na adres do doręczeń elektronicznych pisma doręcza się operator wyznaczony w ramach z publicznej usługi hybrydowej. Jeżeli nie jest to możliwe organ podatkowy doręcza pisma przesyłką rejestrowaną albo przez pracowników urzędu obsługującego organ podatkowy. W przypadku braku możliwości doręczenia w siedzibie organu podatkowego oraz na adres do doręczeń elektronicznych, gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys.