Budowla z dodatkową cechą – powierzchnią użytkową może być uznana za budynek.

Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w tym przepisie, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – to sentencja uchwały NSA pojętej w dniu 29 września 2021 r. sygn. akt III FPS 1/21.

Uchwała siedmiu sędziów NSA jest odpowiedzią na przedstawione do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: “Czy obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?” (postanowienie NSA z 13 lipca 2021 r., sygn. akt III FSK 1611/21)

Sporna sprawa dotyczyła zakwalifikowania obiektów budowlanych magazynowych (silosów), znajdujących się pod nimi tuneli oraz urządzeń technicznych znajdujących się na dachu silosów oraz w tunelach do podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budynków lub budowli.

NSA w postanowieniu z 13 lipca 2021 r. wskazał, że zagadnieniem prawnym wymagającym rozstrzygnięcia pozostaje to, czy do uznania danego obiektu budowlanego za budynek na potrzeby podatku od nieruchomości, wystarczające jest, że obiekt ten posiada kumulatywnie wszystkie cechy budynku, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli trwały związek z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, obecność fundamentów i dachu. W jakim zakresie w odniesieniu do tego rodzaju obiektów budowlanych mają znaczenie jakiekolwiek inne cechy poza wskazanymi wprost w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, np. nazwa, kształt (cylindryczny, kopułowy, prostokątny etc.), funkcja (magazyn materiałów sypkich), umiejscowienie w ciągu procesu technologicznego, powiązanie z jakimiś obiektami, czy też ujęcie z nazwy danej kategorii obiektów budowlanych w definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (np. zbiorniki, tunele).

Z sentencji uchwały NSA z 29 września 2021 r. wynika, że do uznania danego obiektu budowlanego za budynek na potrzeby podatku od nieruchomości, nie jest wystarczające posiadanie przez obiekt czterech cech budynku (trwałego związku z gruntem, wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, obecności fundamentów i dachu), lecz konieczną cechą jest powierzchnia użytkowa. Może to oznaczać, że obiekty budowlane, nawet jeżeli posiadają cechy budynku, ale ich cechą charakterystyczną jest pojemność, a nie powierzchnia użytkowa pozostaną budowlami dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Uzasadnienie uchwały, stosownie do art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, będzie znane w terminie 30 dni.

Uchwała NSA z 29.09.2021 r., sygn. akt III FPS 1/21.