Oświadczenie o wyłączeniu w miejsce oświadczenia o przyłączeniu do gminnego systemu.

W dniu 23 września br. weszła w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648). Jedno z nowych rozwiązań zostało skierowane do właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wobec których rada gminy postanowiła, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, o odbieraniu odpadów komunalnych (rada gminy może, ale nie jest zobowiązana postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uchwała rady gminy może dotyczyć właścicieli określonych nieruchomości – art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wykreślony przepis art. 6c ust. 2c stanowiący o tym, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W miejsce tej normy prawnej został wprowadzony przepis umożliwiający właścicielowi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wyłączenie się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.

W jakiej formie właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może wyłączyć się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę?

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wskazania gminnej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołączenia do oświadczenia kopii tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Kiedy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, może złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę?

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę wyłącznie w następujących przypadkach:

  • w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały rady gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
  • w terminie 60 dni od dnia powstania nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne objętej uchwałą rady gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właściciela tej nieruchomości (art. 6c ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ),
  • w terminie wyznaczonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie krótszym niż 60 dni od dnia zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. Informacja jest zamieszczana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę złożone w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 60 dni od dnia zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uwaga:

W przypadku, gdy rada gminy podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przed dniem 23 września 2021 r., właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci systemem odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę pozostają objęci tym systemem do dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (art. 4 ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648)).