Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – planowane zmiany w 2022 r.

W dniu 8 października br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.


Zgodnie z § 1 projektu rozporządzenia Rady Ministrów w 2022 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352102/katalog/12821674#12821674

W dniu 1 października br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ustawie wprowadza się zmianę w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 liczbę „100” zastępując się liczbą „110”, natomiast w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 liczbę „30” zastępuje się liczbą „40”.

Oznacza to, że w 2022 r. limit ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Ponadto stosownie do art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w art. 7 w ust. 2 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „2 miesięcy”.

Oznacza to, że w 2022 r. w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu wypłata zwrotu podatku następuje w terminie 2 miesięcy od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu stała się ostateczna.

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została przekazana do Senatu RP w dniu 4 października br. 

Przebieg prac nad ustawą o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3AC4FADE10ADBB44C12587260034E797