Zmiany do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 5 października br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 72, 802, 1135, 1163, 1598). Jedna ze zmian wynikających z tej ustawy dotyczy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały wprowadzone w art. 81 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Przepis art. 6m ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 5 października 2021 r. brzmi:

“Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.
o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).”

Natomiast przepis art. 9ta w ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brzmi:

“Termin do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sprawozdań, o których mowa w art. 9o ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem deklaracja lub sprawozdanie zostało:
1) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) lub
2) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i został wystawiony dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 tej ustawy.”

Na zdjęciu jeden ze slajdów z warsztatów online dotyczących zmian wynikających z doręczeń elektronicznych.