Bez podatku od nieruchomości od kabli telekomunikacyjnych naziemnych.

Już za kilka dni, od 1 lutego 2021 r. nastąpi zmiana w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostaną wyłączone kable telekomunikacyjne dowieszone linii kablowej nadziemnej.

Zmianę wprowadza ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz. 11.

Przepis art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza zmiany do art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320).

Dotychczasowe brzmienie definicji obiektu budowlanego, do 4 stycznia 2021 r.

Obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane oraz kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Nowe brzmienie definicji obiektu budowlanego, od 5 stycznia 2021 r.

Obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.”

Zakres zmiany.

Zmieniona definicja obiektu liniowego w art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane wskazuje, że nie tylko kable telekomunikacyjne zainstalowane w kanalizacji kablowej i kable zainstalowane w kanale technologicznym, lecz również kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zmiana definicji obiektu liniowego wpływa na podatek od nieruchomości, bowiem przepis art. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odsyła do definicji zawartych w Prawie budowlanym.

Przepis art. 6 pkt 1 tej ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (4 stycznia 2021 r.), zatem obowiązuje od 5 stycznia 2021 r. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, a zatem w odniesieniu do kabli telekomunikacyjnych dowieszonych do już istniejącej linii kablowej nadziemnej obowiązek podatkowy wygaśnie z upływem miesiąca stycznia 2021 r .