Korekta deklaracji w przypadku zwolnienia z podatku.

Pytanie: Gmina złożyła deklarację na podatek od nieruchomości w styczniu na przedmioty podlegające opodatkowaniu oraz na na przedmioty zwolnione. Czy w trakcie roku powinny być również składane korekty deklaracji, jeśli zmiany dotyczą przedmiotów zwolnionych z opodatkowania, np. gmina nabyła w czerwcu na własność grunt, która podlega zwolnieniu z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

Odpowiedź: Tak, w przypadku zmiany w zakresie przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości w trakcie roku na gminie ciąży obowiązek skorygowania deklaracji na podatek od nieruchomości, również w sytuacji gdy przedmiot opodatkowania jest zwolniony z podatku od nieruchomości.

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 9 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne są zobowiązane skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku. Chodzi zatem o każde zdarzenie, które wywiera wpływ na istotę podatku od nieruchomości (zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni opodatkowania, zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania) bez względu na to czy w wyniku obliczenia zadeklarowanego podatku zmienia się kwota podatku czy pozostanie ona bez zmian. Określenie “zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania” nie oznacza wyłącznie zdarzeń, które przekładają się na zmianę kwoty podatku. Ustalenie czy zdarzenie ma wpływ na kwotę podatku od nieruchomości w danym roku ma miejsce dopiero w wyniku sporządzenie i złożenia dokumentu deklaracji DN-1.