Wysokość odsetek za zwłokę w tytule wykonawczym.

Naczelny Sąd Administracyjny w najnowszym wyroku z 21.04.2023 r. sygn. akt III FSK 114/22 orzekł:

Na podstawie art. 27 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.), tytuł wykonawczy nie zawiera w swej treści okresów nienaliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej, natomiast przedstawiona w tytule wykonawczym kwota odsetek do egzekucji powinna okresy te (z urzędu) uwzględniać.

Wysokość kwoty należnej z tytułu odsetek za zwłokę jest “otwarta” i podlega konkretyzacji dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. Dopiero w tytule wykonawczym, zgodnie z art. 27 § 1 pkt 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji następuje określenie m.in. terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie oraz rodzaju i stawki tych odsetek.

W przypadku konieczności zapłaty odsetek, wymagalne będzie podanie jedynie terminu początkowego od którego odsetki rozpoczęły swój bieg, gdyż dniem końcowym rozpoczętego biegu terminu, będzie zapłata dochodzonej należności głównej wraz z odsetkami.

Datę, od której naliczone zostały odsetki za zwłokę (dzień po terminie płatności podatku) wskazuje się w części D.1 pozycja 2; rodzaj odsetek, tj. odsetki za zwłokę oraz ich stawka – 8% w części D pozycja 7 i 8. W obowiązującym stanie prawnym nie ma obowiązku umieszczania informacji co do okresów nienaliczania odsetek za zwłokę w tytule wykonawczym. Tytuł wykonawczy sporządzany jest bowiem według wzoru wprowadzonego stosownym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 968), wydane wskutek delegacji ustawowej, tj. art. 26 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – a wzór ten nie przewiduje umieszczania danych odnoszących się do przerw w naliczaniu odsetek.