Strona decyzji określającej wysokość opłaty skarbowej.

Pytanie: Od złożonego pełnomocnictwa nie została uiszczona opłata skarbowa. Wobec kogo należy wydać decyzję określającą wysokość opłaty skarbowej?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Stosownie natomiast do art. 5 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.

Oznacza to zatem, że decyzja określająca wysokość opłaty skarbowej winna zostać wydana na mocodawcę i pełnomocnika (jako strony w decyzji).