Ustawa o działalności leczniczej w tekście jednolitym.

Podatki lokalne to nie tylko ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, o czym doskonale wie każdy kto zawodowo zajmuje się tą dziedziną prawa. Jednym z przepisów powiązanych z podatkami lokalnymi jest ustawa o działalności leczniczej, która określa podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych uprawnione do stosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości.

Dz. U. z 2023 r. poz. 991 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Stosownie do art. 2 ist. 1 pkt 5 w związku z art. 4 ustawy o działalności leczniczej podmioty wykonujący działalność leczniczą to m. in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe i instytuty badawcze w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą, fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej oraz lekarz, pielęgniarka lub fizjoterapeuta wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa.

Wyszukiwanie ww. podmiotów umożliwia Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/