Kategoria: Podatek od środków transportowych

Jednolite teksty przepisów – zestawienie 2022 r.

W Dzienniku Ustaw poz. 2267 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepis art. 4 ust. 1 pkt

Czytaj więcej

Uchylenie dotychczasowej uchwały rady gminy.

Uchwalenie przez radę gminy nowej uchwały dotyczącej podatków i opłat lokalnych lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga uchylenia uchwały dotychczas obowiązującej. Regulacje

Czytaj więcej

Ogłoszenie komunikatu ze wskaźnikiem do zmiany górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (targowej, uzdrowiskowej, miejscowej, od posiadania psów i reklamowej) ulegają zmianie na podstawie

Czytaj więcej

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w orzecznictwie.

Od 2020 r. organ podatkowy uzyskał prawo do zarachowania należności na poczet zaległości podatkowych, pomimo innego wskazania podatnika. Przed 2020 r. organ podatkowy dokonywał zarachowania wpłaty

Czytaj więcej

Identyfikator podatkowy (NIP i PESEL) w podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnik jest zobowiązany do posługiwania się identyfikatorem podatkowym. Dotyczy to również podatnika podatków i opłat lokalnych. Podatnik podaje swój identyfikator podatkowy w deklaracjach, informacjach

Czytaj więcej

Papierowe formy pism z Ordynacji podatkowej.

Doręczanie pisma podatnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest popularną formą doręczania pism (decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień) wśród podatników podatków i opłat

Czytaj więcej