Zgłoszenie wierzytelności po terminie, za dodatkową opłatą.

Stosownie do art. 51 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Co istotne, upływ powyższego terminu nie zamyka jeszcze możliwości zgłoszenia wierzytelności do syndyka. W przepisie art. 252 ustawy Prawo upadłościowe wskazano bowiem, że jeżeli wierzytelność została zgłoszona przez wierzyciela po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, bez względu na przyczynę opóźnienia, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec tego wierzyciela, zgłoszenie nie ma wpływu na złożone już plany podziału, a jego uznaną wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału funduszów masy upadłości sporządzonych po jej uznaniu. Ponadto z art. 253 ustawy Prawo upadłościowe wynika, że po upływie terminu wyznaczonego przez sędziego syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności, a jeżeli zgłoszono wierzytelności po przekazaniu listy wierzytelności sędziemu–komisarzowi, syndyk sporządza uzupełnienie listy wierzytelności obejmujące takie wierzytelności wraz z zaznaczeniem, w jaki sposób będą zaspokajane.

Przy czym ustawodawca wprowadził warunek formalny dla skuteczności zgłoszenia po terminie w postaci konieczności dokonania dodatkowej opłaty. Zgodnie z art. 235 ustawy Prawo upadłościowe wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie. Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym terminie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7 462,25 zł (obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2023 r. (Dz. Urz. GUS poz. 41). Zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynoszą zatem 1 119,34 zł i stanowią dodatkową opłatę za zgłoszenie wierzytelności syndykowi po terminie.