Zakres ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna nie dotyczy wydatków poniesionych na budowę nawierzchni betonowych, dróg, utwardzonych placów manewrowych oraz na budowę wiaty do zadawania paszy i obory otwartej z infrastrukturą, co potwierdza wyrok NSA z 19.12.2023 r. sygn. akt III FSK 3339/21.

Za służące ochronie środowiska nie można uznać ułożenie nawierzchni betonowej w celu utwardzenia placów manewrowych i budowy dróg. Tego typu inwestycja bezspornie służy organizacji ruchu w gospodarstwie, nie jest jednak inwestycją w celu zachowania lub przywrócenia równowagi środowiskowej. Obiekt jest neutralny dla środowiska, jednak nie jest wybudowany w celu ochrony środowiska naturalnego. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego do obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska należy zaliczyć przykładowo: oczyszczalnie ścieków, filtry kominowe, urządzenia kanalizacyjne, nowoczesne systemy centralnego ogrzewania, urządzenia służące utylizacji odpadów. Obiekty te służą ochronie środowiska bezpośrednio. Nie chodzi tu o jakikolwiek luźny czy pośredni związek z ochroną środowiska, pozytywny wpływ na środowisko ani też “nieszkodzenie” środowisku. Obiekty te mają służyć ochronie środowiska, a nie jedynie nie szkodzić środowisku. Pomimo, że utwardzenie terenu i budowa dróg nie będą szkodziły środowisku, to jednak inwestycje te nie służą bezpośrednio ochronie środowiska, nie są obiektami wybudowanymi w celu ochrony środowiska, a dotyczą organizacji ruchu i utrzymania porządku.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ulga inwestycyjna przysługuje na budowę lub modernizację budynku inwentarskiego. Jednak należy podkreślić, że chodzi tu o:

1) budynek, czyli obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane),

2) służący do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Na tle definicji budynku, zawartej w art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane przyjęto, że “wydzielenie” wskazuje na oddzielenie trójwymiarowej bryły obiektu budowlanego (budynku) od otaczającej go, również trójwymiarowej, przestrzeni. Nie jest to tylko “oddzielenie” jednej części od drugiej. Powyższe powoduje, że wprawdzie przegroda (ściana) nie musi mieć charakteru jednolitego (np. może być z otworami okiennymi, otworami wentylacyjnymi), jednak brakujące elementy przegrody nie mogą zaburzać w obrysie zewnętrznym charakteru wydzielenia bryły budynku z przestrzeni (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2019 r., II OSK 3465/18).

Zewnętrzna przegroda budowlana o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane musi mieć charakter trwały i konieczne jest by posiadała charakter budowlany. Aby miała charakter budowlany, powinna być ujęta w procesie budowlanym począwszy od etapu projektowania i powinna stanowić trwały element obiektu budowlanego wydzielonego w ramach prac budowlanych. Wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych ma skutkować utworzeniem w budynku przestrzeni zamkniętej z jednoczesnym uzyskaniem osłony przed szkodliwymi działaniami czynników klimatycznych, zabezpieczeniem przed wejściem niepowołanych osób oraz takim czynnikom zewnętrznym jak hałas czy zapach.

Skoro wiata do zadawania paszy i obora otwarta nie są budynkami, ponieważ nie posiadają cech budynku, tym to nie mogą zostać uznane jako budynki inwentarskie o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, a tym samym nie jest uzasadnione zastosowanie do wydatków poniesionych na budowę tych obiektów ulgi inwestycyjnej.