Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców w tekście jednolitym rozporządzenia.

Dz. U. poz. 161 zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec roku kalendarzowego i przekazuje je w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

Oznacza to zatem, że w dniu 29 lutego 2024 r. mija termin złożenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2023.

W sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, podaje się rodzaje i wartość zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych wraz z odsetkami za zwłokę, z wyłączeniem zaległych należności, w stosunku do których organ uprawniony podjął decyzję o odroczeniu płatności lub rozłożeniu jej na raty.

W sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych należy podać kwotę zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę, tych przedsiębiorców, co do których organ właściwy do poboru należności posiada informację, iż na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, prowadzili czynnie działalność gospodarczą.

Zakres danych w sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (m. in. od przedsiębiorców – osób fizycznych, od przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. od przedsiębiorców będących w upadłości, od przedsiębiorców – rolników) przedstawia publikacja “Sprawozdania z podatków lokalnych za 2023 r.: Rb-27S, Rb-PDP, Rb-N, o zaległościach przedsiębiorców.