Zgłoszenie wierzytelności do syndyka.

Zgłoszenie wierzytelności otwiera wierzycielowi drogę do uzyskania zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym, a zatem jest to pierwszy krok, który winien być podjęty przez wierzyciela.

Wierzyciel upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność.

Stosownie do art. 51 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Stosownie do art. 240 Prawa upadłościowego w zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1)    imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;

2)    określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3)    dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4)    kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5)    zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6)    w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7)    stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8)    numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Zgłoszenie wierzytelności dokonuje się poprzez system Krajowy Rejestr Zadłużonych. Do zgłaszania wierzytelności właściwe jest pismo nr 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”.