Tematyka warsztatów online

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybrane tematy

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców w podatkach

Podatek od środków transportowych

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Likwidacja zaległości i nadpłat podatkowych

Deklaracje do podatków lokalnych

Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego

Ordynacja podatkowa dla gmin cz. I i cz. II

Gmina jako podatnik podatków lokalnych

Koszty upomnienia obciążające podatnika podatków i opłat lokalnych

Podatek rolny – zasady opodatkowania użytków rolnych

Rozliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe nieżyjącego podatnika

Uchwały do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Opłata skarbowa – od podstaw do eksperta

Ordynacja podatkowa – podstawy do podatków i opłat lokalnych

Zasady rachunkowości dla organów podatkowych

Doręczanie pism podatkowych przez internet

Sądowa egzekucja podatków i opłat lokalnych

Przedawnienie podatków i opłat lokalnych w szczegółach

Wszystko o tytułach wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – panele fotowoltaiczne

Upomnienie i tytuł wykonawczy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie budżetowe Rb-27S z podatków i opłat lokalnych

Hipoteka przymusowa jako zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

Ewidencja księgowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dalszy, kolejny i zmieniony tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej