Odpowiedzi na pytania – newsletter.

Odpowiedzi na pytania” to bezpłatny cotygodniowy newsletter, który możesz otrzymywać na adres mailowy w każdy wtorek.

W każdym newsletterze odpowiedzi na 2 pytania.

Zmiana dotycząca bezpłatnego newslettera “Odpowiedzi na pytania” wprowadzona od nr 80 z 21.02.2023r.. W newsletterze znajdują się odpowiedzi na 3 pytania wybrane z pytań, które zostały zadane w trakcie czwartkowych warsztatów online. Umożliwi to uzyskanie pisemnych odpowiedzi na pytania uczestników warsztatów online.

Newsletter “Odpowiedzi na pytania” kierowany jest do osób, będących uczestnikami warsztatów online prowadzonych od 15 czerwca 2020 r.


Jeżeli jesteś uczestnikiem warsztatów online i posiadasz zaświadczenie o udziale zapisz się korzystając z poniższego formularza:

  (pole obowiązkowe)


  Wykaz pytań z odpowiedzią zamieszczonych w newsletterze “Odpowiedzi na pytania”:

  1. Czy przed przekazaniem organowi egzekucyjnemu danych współmałżonka zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym, do małżonka należy przesłać upomnienie?
  2. Przypis kosztów upomnienia księgujemy na konto 720, czy odpis (przedawnienie) powinien również być zaksięgowany na koncie 720?
  3. Czy podanie danych małżonka wymaga zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy dobrze rozumiemy, że w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powinno być danych małżonka, tylko dane współwłaścicieli?
  4. W jaki sposób spadkobierca winien uprawdopodobnić swoje spadkobranie aby można było wydać zaświadczenie ZAS-S?
  5. W zaświadczeniu ZAS-S w pkt. I ” zaświadcza się, że wg stanu na dzień:…” należy wpisać dzień zgonu, czy datę wydania zaświadczenia?
  6. Czy pobiera się  opłatę skarbową od zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego oraz jeśli podatnik posiada tylko 0,30 ha fiz/0,45 przeliczeniowe użytków rolnych?
  7. W jaki sposób odmówić przekazania 1,5% należnego podatku rolnego, jeśli jednak będą wpływać wnioski o przekazanie 1,5% należnego podatku?
  8. W jaki sposób 5 współwłaścicieli użytków rolnych może złożyć wspólny wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego?
  9. Czy można przekazać 1,5% należnego podatku rolnego uprawnionemu podmiotowi w przypadku częściowej zapłaty podatku rolnego za dany rok podatkowy?
  10. Czy jeśli podatnik jest właścicielem użytków rolnych w dwóch gminach, wówczas może składać wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego w dwóch gminach?
  11. Czy organ podatkowy przekazuje 1,5% od kwoty podatku podanej w decyzji (budynek, drogi, grunty rolne i pozostałe grunty) czy tylko same grunty?
  12. Co w przypadku gdy użytki rolne stanowią współwłasność, a całość podatku płaci tylko 1 (lub więcej ale nie wszyscy) współwłaściciel? Czy pozostali współwłaściciele (którzy fizycznie nie dokonali wpłaty ale podatek jest uregulowany przez innych współwłaścicieli) mogą złożyć taki wniosek? Czy wtedy wyliczamy 1,5% proporcjonalnie do udziałów?
  13. Czy jest możliwe zgłoszenie przez wierzyciela zaległości do syndyka w momencie, gdy podatnik nie jest właścicielem opodatkowanej nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – władający nieruchomością)?
  14. Co z zaległościami w przypadku postępowania upadłościowego, o którym wierzyciel nie wiedział i nie zgłosił swoich zaległości?
  15. Podatnik jest w upadłości. Od kwietnia ulega zmianie stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komu wysyłamy zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty?
  16. Współwłaścicielowi umorzono podatek rolny, w ewidencji podatkowej nie zostało to ujęte, gdyż zaległość przechodzi na współwłaścicieli. Czy umorzenie podatku jednemu ze współwłaścicieli należy ujmować w “skutkach – umorzeniach w Rb-27s?
  17. W sprawozdaniu Rb-N zaległości Gminy albo MOPS-u należy wykazywać w grupie III?
  18. Podatnik zmarł w czerwcu 2023 r., prowadził działalność gospodarczą, pozostała zaległość na koniec roku 2023. Czy ww. zaległości nie ujmujemy w sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców?
  19. Czy rolnik może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego tylko na limit dla koni, które ma zarejestrowane w ARIMR? Nie posiada użytków rolnych.
  20. Czy umieszczanie adnotacji “przyjęto w dniu …” na fakturach stanowiących dowód zakupu olej napędowego przez pracownika  wymaga upoważnienia w formie odrębnego dokumentu dla tego pracownika czy wystarczy że zadanie to jest mu powierzone zakresem czynności?
  21. Czy jeżeli rolnik złoży wniosek na nieaktualnym wzorze, należy wezwać rolnika do złożenia wniosku na aktualnym wzorze?
  22. Czy Wójt może bez pośrednictwa komornika zająć należność z tytułu zwrotu podatku akcyzowego na zaległości podatkowe?
  23. Czy jeśli faktura jest wystawiona na firmę (przez nieuwagę), ale faktycznie zakupiony olej napędowy został wykorzystany do produkcji rolnej czy rolnik może napisać oświadczenie, że olej napędowy został wykorzystany w gospodarstwie rolnym, a nie w prowadzonej działalności gospodarczej?
  24. Czy zwiększenie limitu rocznego w sierpniu 2024 r. ze względu na złożenie wniosku z oświadczeniem o hodowli np. bydła w sierpniu 2024 r. (we wniosku z lutego nie wskazano posiadania bydła) wpływa na możliwość zwiększenia zwrotu z I-go okresu na podstawie faktur dołączonych do wniosku z lutego 2024 r.?
  25. Za jakie drogi Gmina powinna płacić podatek? Które drogi są zwolnione z opodatkowania, a których nie powinno wpisywać się do deklaracji na podatek od nieruchomości?
  26. Czy jeżeli gmina wynajmuje osobie prawnej, lokal w którym ta osoba prawna będzie prowadzić działalność gospodarczą, to czy ta osoba prawna powinna składać deklarację na podatek od nieruchomości za ten lokal i być opodatkowana stawką z działalności gospodarczej? W umowie nie został zawarty zapis, że najemca jest zobowiązany płacić podatek od nieruchomości.
  27. Autobus szkolny stanowiący własność Gminy został oddany w użytkowanie Szkoły. Kto powinien widnieć jako podatnik w deklaracji podatkowej, kto winien uiszczać podatek?
  28. Czy w przypadku gdy przedawniły się należności z 2016 roku i zostały koszty upomnienia, które przedawniłyby się z upływem 31.12.2024 r., to po 25.03.2024 r. odpisuję je jako przedawnione?
  29. Czy dane wymienione w art. 26 § 1e w punkcie 4a  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazuje się w części A2 tytułu wykonawczego? Czy przekazuje się osobnym pismem wraz z tytułem? Gdzie należy wymienić dane z punktów 4b i 4c?
  30. W systemie teleinformatycznym obecnie musimy podpisywać podpisem elektronicznym DTW. Czy brak klauzuli jest równoznaczny z tym, że nie trzeba będzie podpisywać dalszego tytułu?
  31. Czy podatnik podatku rolnego może złożyć wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego  przed zapłatą podatku należnego?
  32. Podatnik otrzymuje 2 decyzji dotyczące podatku rolnego – od użytków rolnych stanowiących wyłącznie jego własność oraz od użytków rolnych będących we współwłasności z inną osobą fizyczną. Czy składa 1 czy 2 wnioski o przekazanie 1,5 % należnego podatku rolnego?
  33. We wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego podatnik podatku rolnego winien wskazać numer KRS podmiotu uprawnionego do otrzymania 1,5% należnego podatku rolnego. Skąd podatnik ma znać takie dane?
  34. Właściciel nieruchomości składa korektę deklaracji w dniu 5 grudnia 2023 r., 5 listopada 2023 r. jeden mieszkaniec wyprowadził się do innej gminy. W takim przypadku zmianę robimy od listopada czy od grudnia? W listopadzie mieszkał parę dni, więc wg mnie powinien jeszcze zapłacić za listopad w niezmienionej wysokości, a zmienić mu od grudnia.
  35. Czy jeśli umiera właściciel nieruchomości, na której nadal zamieszkują mieszkańcy i jeden z mieszkańców przejmuje deklarację na siebie jako np. inny podmiot władający nieruchomością lub właściciel, to można cofnąć się z opłatą zmniejszającą wysokość?
  36. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła w maju, właściciel nieruchomości przychodzi w czerwcu i chce złożyć deklarację od stycznia.  Czy w takiej właściciel składa dwie deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ obowiązywały różne stawki?
  37. Czy będzie krajowa wyszukiwarka, dzięki której będzie można znaleźć podatnika – osobę fizyczną lub też osobę prowadzącą działalność?
  38. Czy w związku z art. 6 ust. 1 pkt e) ustawy o doręczeniach, z uwagi na ograniczenia techniczno-organizacyjne wynikające z objętości korespondencji np. przy wysyłaniu corocznego wymiaru początkiem roku, czy należałoby wprowadzić zarządzenie/dokument wewnętrzny pozwalający na nieweryfikowanie BAE?
  39. Czy po dniu 30 grudnia 2023 r. dopuszczalne będzie doręczanie korespondencji przez ePUAP?
  40. Czy w przypadku wysłania decyzji podatkowej lub upomnienia formą tradycyjną czyli pocztą, a podatnik posiadał adres BAE czy doręczenie tej decyzji będzie prawnie skuteczne?
  41. Czy usługa e-doręczeń jest odpłatna?
  42. Czy w związku zmianą w komunikacie terminu wdrożenia e-Doręczeń na 30.12.2023 r.  fikcja doręczeń za pośrednictwem ePUAP zostanie również przesunięta?
  43. Jak wyliczyć 1,5 % podatku do przekazywania na rzecz uprawnionego podmiotu w przypadku łącznego zobowiązania pieniężnego?
  44. Jak postąpić w przypadku jeśli kwota należna podatku rolnego wynosi 30 zł,  a podatnik zapłaci 50 zł? Czy 1,5 % podatku liczymy od kwoty która była w decyzji podatkowej czyli 30 zł czy od kwoty wpłaconej?
  45. Czy wniosek o przekazanie podmiotowi uprawnionemu 1,5% należnego podatku rolnego złożony przez podatnika w 2024 r. będzie obowiązywał na kolejne lata? Czy podatnik co roku będzie musiał składać wniosek?
  46. Na podstawie art. 954 kpc komornik wzywa organ gminy do zgłoszenia zestawienia podatków i innych danin publicznych. W jakim celu komornik wzywa do zgłoszenia ww. zestawienia w przypadku gdy gmina nie jest uczestnikiem postępowania, tj. egzekucji z nieruchomości.
  47. Czy w DTW do sądu o nadanie sądowej klauzuli wykonalności zaznaczamy w pkt 5 cel wydania – prowadzenie egzekucji przez inny organ egzekucyjny?
  48. Jaka podstawa prawna do wniosku o sądową klauzule wykonalności gdy nie mamy hipoteki, a jesteśmy w planie podziału sumy z egzekucji?
  49. Czy w wydanej decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być wskazany numer rachunku bankowego? Jeśli nie został wskazany w wydanej decyzji a powinien być co należy zrobić?
  50. Czy można umorzyć postępowanie, jeżeli podatnik złożył deklaracje podczas trwania postępowania?
  51. Data wpływu np. wniosku o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami, jest już datą wszczęcia postępowania. Czy trzeba jeszcze przygotować w formie pisemnej Postanowienie o wszczęciu postępowania?
  52. Czy decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2024 należy doręczyć z wykorzystaniem usługi doręczenia elektronicznego?
  53. Czy podmiot niepubliczny może po jakimś czasie zrezygnować z doręczeń na adres elektroniczny?
  54. Jeśli decyzja wymiarowa jest wydana na 2 osoby (współmałżonków) mąż – osoba fizyczna i żona – prowadząca działalność gospodarczą. Decyzja wymiarowa dla męża – doręczona pocztą albo przez sołtysa,  a dla żony prowadzącej działalność gospodarczą i posiadającej adres do doręczeń elektronicznych – doręczona na adres do doręczeń elektronicznych. Czy to jest prawidłowy sposób postępowania?
  55. Czy można obciążyć spadkobierców kosztami poniesionymi w wyniku przeprowadzonego na wniosek gminy postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku? Czy nie można w tym przypadku zastosować art. 267 ustawy Ordynacja podatkowa?
  56. Podatnik umiera 01.05.2019 r. mając zaległości podatkowe za rok 2016. W dniu 01.02.2018 r. został zastosowany środek egzekucyjny przerywający bieg terminu przedawnienia. Postanowienie o nabyciu spadku uprawomocniło się z datą 01.08.2019 r. Wydając decyzję o odpowiedzialności spadkobierców we wrześniu 2023 r. nie mogę ująć już tej zaległości za 2016 bo przedawniła się 02.05.2023 r.? Czy tak należy liczyć termin przedawnienia dla każdej zaległości?
  57. Spadkobierca przynosi sądowe poświadczenie dziedziczenia. Czy zawsze wszczynam postępowanie czy mogę od razu wystawić decyzje z zakresu odpowiedzialności spadkobiercy?  Spadkobiercy chcą zapłacić.
  58. Czy można ustanowić zastaw skarbowy wobec podatnika, który ogłosił upadłość?
  59. Czy ustanowienie zastawu skarbowego jest związane z uiszczeniem opłaty czy jest bezpłatne?
  60. Jak liczyć odsetki za zwłokę od zaległości zabezpieczonych zastawem skarbowym?
  61. Jeżeli syndyk nie składa deklaracji podatkowej to postępowanie podatkowe prowadzimy z podatnikiem którego reprezentuje syndyk czy tylko z samym podatnikiem?
  62. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z wszystkich wcześniej wystawionych tytułów. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości wierzyciel otrzymał postanowienie o obciążeniu kosztami prowadzonego postępowania egzekucyjnego, gdyż zobowiązany nie posiada żadnego majątku z którego można wyegzekwować koszty egzekucyjne. Co zrobić w tym przypadku?
  63. Jak postępować w przypadku współwłaścicieli nieruchomości będącymi jednocześnie małżonkami, wobec jednej osoby została ogłoszona upadłość konsumencka. Egzekucja z nieruchomości dłużników była wszczęta wcześniej niż ogłoszenie o upadłości. Czy egzekucja z nieruchomości (nieruchomość ta wchodzi w skład masy) może być prowadzona z jednego małżonka będącego współwłaścicielem nieruchomości?
  64. Czy gmina może nie korzystać w przyszłym roku z e-doręczeń?
  65. Spółka wpisana jest do KRS od 2020 r. – czy wezwanie do złożenia deklaracji czy do wyjaśnień organ podatkowy może wysłać listem poleconym?
  66. Czy rada gminy powinna zmienić uchwałę w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej?
  67. Czy podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej może wskazać we wniosku o zwrot nadpłaty rachunek bankowy osoby trzeciej (np. małżonka), czy musi to być rachunek bankowy należący do tego podatnika?
  68. Kiedy należy zwrócić nadpłatę w opłacie za odpady komunalne, gdy np. podatnik wpłacił opłatę za cały rok w styczniu dodatkowo w wysokości większej niż należna opłata (przypis) za 12 miesięcy?
  69. W związku z likwidacją postanowień o zaliczeniu nadpłaty z urzędu, w jaki sposób powiadomić Podatnika, że jego nadpłata w podatku została zaliczona na poczet bieżących zobowiązań w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. za IV kwartał 2023? Czy można go poinformować telefonicznie, żeby nie było sytuacji, że Podatnik zapłaci tą IV ratę za śmieci i znowu pojawi się nadpłata w opłacie za śmieci?
  70. Czy we wniosku o przekazanie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, składanym do 18 września 2023 r., 2% jest wyliczane od całości kwoty łącznie z dodatkową pomocą (od 2 zł) a nie od 1,46?
  71. Czy w okresowym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w pkt 9 tj. ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca ze złożonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku, podajemy jedynie litry wykorzystane – te na które został przyznany zwrot, a nie na wszystkie litry które zostały złożone do wniosków (także te na które był decyzje w części odmawiającej)? 
  72. Czy w związku z dodatkową pomocą trzeba każdego producenta rolnego i uzyskaną przez niego pomoc z osobna wprowadzić do SRPP i wykazać kwotę przypadającą na 0,54 zł?
  73. Jakie powinno być brzmienie przepisów o wejściu w życie uchwały dotyczącej podatków i opłat lokalnych?
  74. Co w przypadku, gdy rada gminy nie podejmie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości, czy obowiązują stawki maksymalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów?
  75. Jakie mogą być konsekwencje niezgłoszenia projektu uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości będącej pomocą de minimis Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ?
  76. Właściciel nieruchomości w styczniu 2023 r. wpłacił opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok. Następnie w kwietniu 2023 r. zmienił deklarację – przypis od stycznia 2023 r. Czy wpłatę ze stycznia należy przerachować z urzędu według nowych przypisów czy pozostawić rozliczenie według przypisów na dzień wpłaty, a niedopłatę wynikającą ze zmiany deklaracji egzekwować na drodze windykacyjnej?
  77. Co w przypadku, gdy podatnik wpłaca opłatę za gospodarowanie odpadami (termin do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, termin do 15.09.2023 za sierpień) w dniu 23.08.2023 r. i opisuje, że płaci za ratę 10/2023 i w taki sposób zostanie ona zarachowana. Czy w grudniu możemy wysłać upomnienie za raty: 8,9,11 roku 2023 r. Z zaznaczeniem, że nie było już innych wpłat.
  78. Mam podatnika, który ma podatek rolny od osób prawnych i podatek od środków transportowych. W wyniku odpisu podatku rolnego powstała nadpłata, a na podatku od środków transportowych jest zaległość i figurują tam odsetki. Chcę przeksięgować nadpłatę na zaległość. Na jaki dzień powinnam naliczyć odsetki w podatku od środków transportowych? Na dzień wpłaty podatku rolnego czy na dzień przeksięgowania, czy na dzień powstania nadpłaty?
  79. Jaki kod podstawy prawnej wskazać w tytule wykonawczym obejmującym koszty upomnienia spadkodawcy? Czy można wystawić tytuł wykonawczy dla spadkobiercy bez wystawienia upomnienia, tylko na podstawie wydanej decyzji?
  80. Jeżeli pierwotny tytuł wykonawczy był wystawiony na podstawie deklaracji, to czy zmieniony tytuł wykonawczy powinien zostać wystawiony być w zakresie podstawy prawnej obowiązku na decyzję czy też na deklarację?
  81. Czy w przypadku odsetek wpłacanych przez organy egzekucyjne nie stosuje się zasady ograniczenia naliczania odsetek do kwoty 8,70 zł wskazanej w art. 54 par. 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa?  Czy każda wpłata na odsetki za zwłokę mniejsza niż 8,70 zł jest prawidłowa i wierzyciel ją rozlicza?
  82. Jaką stawkę zwrotu należy przyjąć do zmiany limitu rocznego w przypadku zmniejszenia np. w wyniku sprzedaży powierzchni użytków rolnych w II terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego (rolnik nie składa wniosku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni)?
  83. Czy w przypadku gdy w lutym 2023 roku nie został złożony wniosek to wniosek składany w sierpniu 2023 w odniesieniu do użytków rolnych i bydła winien być liczony po stawce 2,00  zł  za 1 litr oleju napędowego?
  84. Jaką stawkę 1,20 zł czy 2,00 zł należy zastosować do ustalenia limitu zwrotu i kwoty zwrotu w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni? Rolnik może dostarczyć faktury z okresu sierpień 2022 – styczeń 2023 oraz luty – lipiec 2023 r.
  85. Jeżeli rolnik wykorzystał limit na grunty w lutym czy w sierpniu może złożyć wniosek na konie i świnie lub kozy?
  86. Jeżeli został złożony wniosek w pierwszym terminie i pozostała część niewykorzystanego limitu, dodatkowo producent dokupił grunty – na te grunty nie składano wniosku. Czy należy zmienić pierwotną decyzję za zgodą strony ustalając nowy limit? Czy wystarczy w decyzji z drugiego terminu składania wniosku naliczyć nowy limit? (jaka procedura)
  87. Jeżeli producent rolny składa dwa wnioski “stary wniosek” dotyczący użytków rolnych i bydła oraz “nowy wniosek” dotyczący świń, owiec, kóz i koni, to producent rolny do każdego wniosku powinien złożyć formularz o pomocy publicznej, czy wystarczy jeden formularz o pomocy publicznej?
  88. Czy faktury dotyczące zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., które stanowiły załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w lutym 2023 r., ale odmówiono na nie zwrotu kwoty podatku akcyzowego z uwagi na przekroczenie limitu, mogą zostać wykorzystane do zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r.?
  89. Czy jeśli producent rolny złoży faktury na np. świnie z okresu sierpień 2022 – styczeń 2023  i luty 2023 – lipiec 2023 to stosujemy stawkę 1,20 zł do wszystkich czy osobno 1,20 zł dla faktur z okresu sierpień 2022 – styczeń 2023 i 2,00 zł dla faktur z okresu luty 2023 – lipiec 2023?
  90. Czy rolnik, który wykorzystał cały limit w pierwszym terminie 2023 r. – w lutym 2023 r., nie ma już możliwości skorzystać z dodatkowej stawki?
  91. Jak postąpić w przypadku gdy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa wyłącznie jeden ze współmałżonków – współwłaściciel nieruchomości stanowiącej współwłasność łączną małżonków, a zaległości z tytułu opłaty mają być zabezpieczone hipoteką przymusową? Czy można wtedy sporządzić kolejny tytuł wykonawczy i dopiero na tym etapie wskazać oboje małżonków?
  92. Czy można wpisać hipotekę przymusową na nieruchomości stanowiącej ustawową wspólność małżeńską w sytuacji gdy osoby są już po rozwodzie? Dłużnikiem jest tylko jedna z osób.
  93. Co stanowi potwierdzenie odbioru decyzji w przypadku gdy decyzje doręcza sołtys, a podatnik podpisuje odbiór decyzji na liście odbioru decyzji?
  94. W dniu 28 marca 2023 roku obwieszczono postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego. W dniu 28.04.2023 roku wydano decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za rok 2023. Została odebrana 05.05.2023 roku i z tym dniem dokonano przypisu tej należności. Czy ta decyzja określająca powinna zostać ujęta w spisie wierzytelności?
  95. Czy dłużnik ma podstawę prawną, aby wystąpić z wnioskiem o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie płatności zaległości nie objętych układem (bieżących zobowiązań)? Czy organ podatkowy może w tej sytuacji prowadzić takie postępowanie na wniosek dłużnika?
  96. Czy w przypadku uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, zgodnie z którym umorzeniu podlegają odsetki oraz 30 % należności głównej, a pozostała należność zostaje rozłożona na raty,  organ podatkowy nie wydaje decyzji na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej?
  97. Czy w przypadku nadpłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać zwrotu z urzędu, czy zwrot może być dokonany wyłącznie na podstawie wniosku?
  98. Czy przypis na podstawie dowodu wpłaty (np. odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych) można zrobić zbiorczo na koniec miesiąca?
  99. Czy ewidencjonowanie przypisu kosztów upomnienia z datą odbioru upomnienia jest błędem?
  100. Czy producent rolny, posiadający przez cały 2022 rok 2 ogiery, w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r. w odniesieniu do koni prawidłowo wskazuje w oświadczeniu do wniosku średnią liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni 2,4?
  101. Czy w przypadku gdy producent rolny posiada bydło i konia to w sierpniu 2023 r. składa dwa odrębne wnioski o zwrot podatku akcyzowego? Do której gminy producent rolny składa wniosek, w przypadku gdy posiada użytki rolne 0,20 ha na terenie naszej gminy, a 0,82 ha użytków rolnych na terenie innej gminy i na terenie naszej gminy są konie?
  102. Czy w przypadki złożenia przez producenta rolnego w II terminie 2023 r. dwóch wniosków można wydać jedną decyzję?
  103. Czy każdy z małżonków winien otrzymać zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli została uchwalona nowa stawka opłaty, a każdy z małżonków złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca ich wspólnej nieruchomości?
  104. Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poza rubryką dotyczącą ilości osób zamieszkałych, może zostać umieszczona rubryka – ilość osób zameldowanych?
  105. Jak postąpić w przypadku gdy śmierć mieszkańca miała miejsce w dniu 12.11.2022 r. a właściciel nieruchomości złożył w dniu 25.05.2023 r. deklarację zmniejszają opłatę, a więc przekroczył termin 6 miesięcy wynikający z art. 6m ust. 5 ustawy,  ale jednocześnie jedyną osobą, która zamieszkiwała na terenie tej nieruchomości była zmarła osoba?
  106. Czy stadnina koni może w sierpniu 2023 r. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej?
  107. Czy dopłata 0,54 zł/litr oleju napędowego  będzie przysługiwała na wszystkie zakupione litry niezależnie od wysokości limitu czy tylko do przyjętej ilości oleju napędowego do zwrotu podatku akcyzowego?
  108. Jeśli producent rolny jest posiadaczem wyłącznie użytków rolnych i wykorzystał w pierwszym terminie 2023 r. część limitu to w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie trzeba zwiększyć limit i przyznać dodatkową pomoc jeżeli przedstawi odpowiednie faktury?
  109. Organ egzekucyjny zawiesił prowadzone postępowanie egzekucyjne w związku z decyzją w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym. W przypadku spłaty zaległości rozłożonej na raty wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny o wpłacie do wierzyciela?
  110. Czy w przypadku wystawiania TW na osobę małoletnią albo ubezwłasnowolnioną wierzyciel sporządza eZW z informacją o przedstawicielu ustawowym?
  111. Czy wpłata zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym przez osobę będącą bliskim członkiem rodziny podatnika wymaga wskazania danych tej osoby w eZW w części “Zapłata wierzycielowi należności pieniężnej”?
  112. Nazwa i adres organu podatkowego to urząd i jego adres, czy wójt oraz urząd i jego adres? W broszurze informacyjnej MF pisze: “W poz. 4 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego należy podać nazwę siedziby oraz adres siedziby organu podatkowego, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania”.
  113. Z jaką data należy przenieść obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości na gminę w przypadku gdy dotyczy to decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 20.10.2022 r., która uprawomocniła się  w listopadzie 2022 r., a zmiana geodezyjna w tym zakresie to 13.02.2023 r.
  114. Gmina złożyła deklarację na podatek od nieruchomości w styczniu 2021 na przedmioty podlegające opodatkowaniu oraz na na przedmioty zwolnione. Czy w trakcie roku powinny być również składane korekty deklaracji, jeśli zmiany dotyczą przedmiotów zwolnionych (np. gmina nabyła na własność działkę (np .w kwietniu), która podlega zwolnieniu z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)? Ustawa nakłada obowiązek złożenia deklaracji również na przedmioty zwolnione, ale co do korekty mówi, o zdarzeniach mających wpływ na wysokość zobowiązania.
  115. Środek egzekucyjny został zastosowany 10.01.2021 r.  Kiedy upływa okres przedawnienia czy z końcem roku 2026 czy z dniem 11.01.2026 r. ?
  116. Czy świadczenia z OPS mogą być przedmiotem egzekucji administracyjnej? Czy zajęcie rachunku bankowego, na który wpływają świadczenia z OPS przerywa bieg terminu przedawniania?
  117. Zobowiązana zmarła w dniu 19.04.2021 r. Zostały zaległości za lata 2017-2020. Nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego przerywającego bieg terminu przedawnienia, nie ma również przeprowadzonego postępowania spadkowego. Kiedy przedawnią się zaległości pozostawione przez zmarłą?
  118. Czy można wydać zaświadczenie żonie jeśli nieruchomość figuruje tylko na męża?
  119. Czy w zaświadczeniach w miejscu pieczęć urzędowa powinna być okrągła pieczęć Prezydent Miasta czy okrągła pieczęć Urząd Miasta?
  120. Czy w zaświadczeniu ZAS-W jeśli podatnik posiada zaległości podatkowe oraz odsetki za zwłokę, należy wykazać również kwotę odsetek za zwłokę?
  121. Czy w sprawozdaniu Rb-27S za marzec 2023 r. należy wykazywać skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy zmiana dotyczy wyłącznie wykazywania skutków udzielonych zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  122. Podatnik podatku od środków transportowych złożył korektę deklaracji na podatek dopiero po wszczętym postępowaniu w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Czy bezskuteczność korekty wymaga poinformowania o tym fakcie podatnika?
  123. Czy wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa na termin płatności opłaty?
  124. Czy można wysyłać upomnienia i wystawiać tytuły na bieżące zaległości upadłego?
  125. Co w przypadku gdy termin na zgłoszenie wierzytelności syndykowi już minął?
  126. Czy ogłoszenie upadłości podatnika przed grudniem 2021 r. widnieje w systemie KRZ?
  127. Decyzja ulgowa wydana w marcu – doręczona w kwietniu. Czy skutki wynikające z decyzji powinny być wykazane w sprawozdaniu za marzec czy w sprawozdaniu za czerwiec? (i podobnie ulgi na przełomie roku: decyzja z grudnia – doręczona w styczniu następnego roku)?
  128. Termin płatności raty upływa 31 marca. Podatnik nie dokonał wpłaty. Czy kwotę niezapłaconego podatku należy wykazać w Rb-27S za marzec w kolumnie “Zaległości netto”?
  129. Co stanowi podstawę do uznania, że kwota zaległości nie jest wykazywana w Rb-27S w kolumnie “Zaległości netto” jako objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym?
  130. Kto powinien figurować na zaświadczeniu jako podmiot zaświadczający – Urząd Gminy czy Wójt Gminy?
  131. Czy koszty upomnienia można umorzyć jedną decyzją wraz z zaległościami podatkowymi?
  132. Osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyjechała do USA deklaracja nie  została zamknięta, nie ma z nią kontaktu, a zaległość rośnie. Czy można zamknąć deklarację?
  133. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  rozliczająca się kpir może wpłacać podatek od nieruchomości u inkasenta – sołtysa?
  134. Jak postępować w przypadku gdy inkasent wpłaci zebrany podatek po terminie płatności wyznaczonym uchwałą rady gminy? Z czego pobrać zaległe odsetki? Czy potrącić z wynagrodzenia?
  135. Jeżeli rada gminy wyznaczy późniejszy termin płatności dla inkasentów wyznaczamy np. 4 dni to należy wliczyć w to też soboty i niedziele czy tylko dni robocze?
  136. Czy przed wydaniem decyzji dla spadkobiercy w zakresie zaległości podatkowych spadkodawcy konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie oraz wydania postanowienia o 7 terminie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym?
  137. Czy można zwrócić nadpłatę spadkodawcy członkom rodziny spadkodawcy bez przeprowadzonego postępowania spadkowego?
  138. Spadkobierca, na którego została wydana decyzja o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy nie płaci należności. Czy wobec spadkobiercy należy wystawić tytuł wykonawczy i prowadzić postępowanie egzekucyjne?
  139. Czy w przypadku zgonu właściciela nieruchomości, na której nadal zamieszkują mieszkańcy, poleceniem księgowania należy odpisać, poza kwotą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą zmarłego, również kwotę dotyczącą pozostałych mieszkańców?
  140. Jaki termin płatności należy wskazać w decyzji dotyczącej określenia wysokości podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
  141. Czy deklaracja złożoną przez Wójta Gminy winna być wysłana do SKO w celu wskazania Gminy, która ma przeprowadzić czynności sprawdzające i stwierdzić poprawność deklaracji Wójta Gminy?
  142. Czy w sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2022 należy ująć zaległości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za część roku (np. działalność gospodarcza została zakończona 30.11.2022 r.)?
  143. Czy w sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych należy wykazywać zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: np.osoba fizyczna prowadzi w swoim budynku mieszkalnym działalność gospodarczą i ma zawartą umowę firmą na wywóz śmieci i ta sama osoba fizyczna jako właściciel nieruchomości posiada zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2 osoby zamieszkujące w tym budynku mieszkalnym?
  144. Czy w sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych należy kwoty zaległości oraz kwoty odsetek podać w pełnych złotych zaokrąglając kwotę od wszystkich podatników łącznie, czy zaokrąglając kwotę zaległości osobno od każdego podatnika?
  145. Który z kwadratów w poz. 18 deklaracji na podatek od środków transportowych należy zaznaczyć w przypadku składania deklaracji w związku z otrzymaniem przez podatnika decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu? 
  146. Zostało wystawione upomnienie dotyczące zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości zmarł. Kto odpowiada za koszty upomnienia w przypadku śmierci podatnika?
  147. Jak należy postąpić w przypadku gdy wpłacający ma kilka bieżących zobowiązań podatkowych do zapłaty (z różnymi terminami płatności), ale na dowodzie wpłaty nie wskazuje zobowiązania z najbliższym terminem płatności w danym podatku? Czy zaksięgować zgodnie ze wskazaniem czy na zobowiązanie z najbliższym terminem płatności?  Nadmieniam, że podatnik nie ma zaległości podatkowych.
  148. Czy część budynku będącego własnością gminy, która została przekazana ośrodkowi pomocy społecznej podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Czy też ta część budynku jest zwolniona od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
  149. Na jakich dokumentach wydawanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wymagane jest użycie pieczęci urzędowej?
  150. Czy w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2022 należy w kolumnie “Skutki udzielonych ulg i zwolnień…” (bez ulg i zwolnień ustawowych) wykazuje się skutki zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne?
  151. Czy istnieje obowiązek umieszczenia w decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego numeru programu pomocowego?  
  152. Czy oświadczenie do podatku od środków transportowych dotyczące przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powinno być składane w każdym roku podatkowym czy wystarczy jednorazowe złożenie oświadczenia w przypadku gdy nie ma zmian?
  153. Czy zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w każdym przypadku zobowiązuje do zawiadomienia właściciela nieruchomości o nowej wysokości opłaty?  
  154. Czy w sprawozdaniu  o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych wykazuje się dane dotyczące wszystkich przedsiębiorców?
  155. Czy w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy należy wskazać wysokość odsetek za zwłokę należną od spadkobiercy ?
  156. W jaki sposób ustalić okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia w przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty i wygaszeniu z urzędu tej decyzji z uwagi na brak wpłaty trzech kolejnych rat? 
  157. Od jakiej wysokości organ podatkowy winien dokonywać wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych na 2023 r.? 
  158. Czy podatnik może złożyć wniosek od odroczenie terminu złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości ?
  159. Czy zwolnienie szkoły od podatku od nieruchomości i podatku leśnego w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową wymaga wydania decyzji przez organ podatkowy, tak jak w przypadku podatku rolnego?
  160. Czy odsetki za zwłokę, które wpisuje się do zawiadomienia skierowanego do organu egzekucyjnego należy zaokrąglić do pełnych złotych czy podawać w pełnej wysokości (w groszach) ?
  161. Czy przed sporządzeniem kolejnego tytułu wykonawczego, będącego podstawą do zabezpieczenia zaległości podatkowych na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka,  trzeba do małżonka przesłać upomnienie? 
  162. Które przepisy określają zasady zaliczania kwoty podatku od nieruchomości wyegzekwowanego przez komornika sądowego?
  163. NUS zrealizował TW dotyczący zaległości podatkowych z późniejszymi terminami płatności, natomiast nie został zrealizowany TW dotyczący zaległości podatkowych z wcześniejszymi terminami płatności. Czy w takim przypadku należy zastosować przepis art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa i zaliczyć wpłatę z US na poczet najstarszych zaległości objętych innym TW?   
  164. Za jaki okres wsteczny właściciel nieruchomości może złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  165. Czy organ podatkowy może wydać duplikat decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości?  
  166. Czy wniosek o odroczenie raty podatku musi wpłynąć do urzędu przed terminem płatności, aby organ podatkowy mógł wydać decyzję pozytywną?
  167. Czy w przypadku braku zapłaty przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o zakresie jego odpowiedzialności, w tym również kosztów upomnienia należnych od spadkodawcy, i kolejno doręczeniu spadkobiercy upomnienia w tytule wykonawczym należy wskazać zarówno koszty upomnienia spadkodawcy i koszty upomnienia spadkobiercy?
  168. Czy podatnik podatku rolnego może skorzystać z ulgi inwestycyjnej w przypadku zainstalowania paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym?
  169. Czy w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wykazuje się również odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?
  170. Czy złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym nakłada na wierzyciela obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o tym fakcie?
  171. Kiedy należy zwrócić nadpłatę wynikającą z decyzji określającej jej wysokość – po doręczeniu decyzji podatnikowi? po dniu w którym decyzja stała się prawomocna?
  172. Czy zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zawierać podpis mechanicznie odtwarzany wójta gminy?
  173. Czy w każdym przypadku do zobowiązanego (osoby fizycznej) trzeba wysyłać upomnienia? Niezapłacona kwota podatku (niedopłata) to kilka-kilkanaście złotych. 
  174. Czy na każdy rok podatkowy należy wystawić odrębną decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Właściciel nieruchomości nie złożył deklaracji od stycznia 2022 r. Stawki opłaty nie uległy zmianie.
  175. Czy rada gminy może obniżyć cenę skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego wyłącznie dla gruntów gospodarstwa rolnego ? 
  176. Podatnik zapłacił zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę. Okazało się, że podatek został nieprawidłowo naliczony i w wyniku uchylenia decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości powstała nadpłata. Czy nadpłatą do zwrotu są również zapłacone uprzednio przez podatnika odsetki za zwłokę?
  177. W jaki sposób organ podatkowy może przedstawić informacje o wysokości zaległości podatkowych nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową z tytułu podatku od nieruchomości?
  178. Czy do przedawnienia nadpłat spadkobierców stosuje się te same zasady jak do przedawnienia zaległości podatkowych spadkobiercy?
  179. Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w lipcu 2022 r. w nowo wybudowanym budynku. Czy podatek od nieruchomości wg stawki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  należny jest od sierpnia 2022 r. czy od stycznia 2023 r.?
  180. Czy od pełnomocnictwa składanego na wzorze UPL-1P do podpisywania deklaracji jest należna opłata skarbowa?
  181. W jaki sposób ewidencjonować zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową?
  182. Czy pojęcie uchwały przez radę gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oznacza objęcie opłatą również właścicieli nieruchomości letniskowych?
  183. Od złożonego pełnomocnictwa nie została uiszczona opłata skarbowa. Wobec kogo należy wydać decyzję określającą wysokość opłaty skarbowej?
  184. Jakie przepisy regulują zagadnienie zwrotu nadpłaty przekazem pocztowym? Czy niska nadpłata mnie może być zwrócona przekazem pocztowym?
  185. Jak postąpić z odsetkami za zwłokę  w przypadku gdy zaległość podatkowa objęta tytułem wykonawczym została wpłacona do wierzyciela przez podatnika i jednocześnie organ egzekucyjny wyegzekwował należność z ww. tytułu. Czy należy zwrócić nadpłatę wraz z odsetkami?
  186. Czy w przypadku śmierci podatnika i umorzenia postępowania egzekucyjnego pozostaje w mocy przerwany bieg terminu przedawnienia, który miał miejsce podczas umorzonego postępowania?
  187. Czy w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy można również uwzględnić koszty upomnienia i koszty egzekucyjne, którymi został obciążony wierzyciel?
  188. Na postanowienie o zaliczeniu nadpłaty podatku na zaległość podatkową podatnik złożył zażalenie do SKO. SKO uchyliło postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ile jest czasu na ponowne wydanie postanowienia?
  189. Czy złożenie zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej podlega opłacie skarbowej?
  190. Jeżeli podatnik nie składa deklaracji na podatek od środków transportowych do kiedy wówczas można wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w tym podatku?
  191. Podatnik dokonuje wpłaty podatku w kasie Urzędu Gminy. Wskazuje, że wpłaca na bieżącą ratę mimo, że posiada zaległości w podatku z ubiegłego roku. Czy należy zaksięgować zgodne z dyspozycją w kasie czy przeksięgować na najstarszą zaległość?
  192. Czyli jeśli jest nadpłata na koncie zmarłego właściciela nieruchomości (powstała z wpłaty dokonanej przed śmiercią) to nadpłatę można zwrócić dopiero po otrzymaniu prawomocnego  postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akcie poświadczenia dziedziczenia?
  193. Czy organ podatkowy może wydać zaświadczenie o niezaleganiu wyłącznie w wybranych podatkach, np. w podarku od nieruchomości, rolnym i leśnym czy zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach winno dotyczyć wszystkich podatków objętych ustawą Ordynacja podatkowa?
  194. Podatnik wpłaca podatek na za cały 2022 r. w kwocie 200 zł , a ciążą na nim jeszcze zaległości za 2021 r. w wysokości 40 zł. Wpłata zostaje zaksięgowana na zaległość w kwocie 40 zł i bieżące zobowiązanie w kwocie 160 zł. Czy wówczas należy wydać z urzędu postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty?
  195. Jak postąpić w przypadku gdy po wypłacie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego okazało się, że do decyzji przyjęto nieprawidłowo jedną z faktur i na jej podstawie ustalono również kwotę do zwrotu?
  196. Z jakiego przepisu wynika, że do podatnika który złożył odwołanie od decyzji nie można wysłać upomnienia?
  197. Właściciel nieruchomości (jako najemca) zalega znaczną kwotę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości jest jedynie współwłaścicielem prawnym  innej nieruchomości z trzema innymi osobami. Czy na tej nieruchomości można dokonać zabezpieczenia zaległości w formie hipoteki przymusowej?
  198. Podatnik mający zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową złożył wniosek o rozłożenie zaległości na raty i otrzymał decyzję ratalną. Podatnik spłacił kilka rat podatku, do spłaty pozostało jeszcze 10 miesięcznych rat. Czy organ podatkowy powinien zmienić wysokość zabezpieczenia w księdze wieczystej nieruchomości podatnika?
  199. Jak naliczyć opłatę prolongacyjną za okres, w którym obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w przypadku wydawania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej?
  200. Zwrot nadpłaty podatnikowi nastąpił przekazem pocztowym. Za datę dokonania zwrotu nadpłaty należy uznać datę wypłaty nadpłaty przez doręczyciela czy datę przekazania środków na rachunek Poczty Polskiej?
  201. Czy przy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zawiadomieniu kierowanym do właścicieli nieruchomości, uwzględnia się ulgę za kompostowanie bioodpadów (wysokość zwolnienia pozostaje bez zmian)?
  202. Podatnik złożył wniosek o umorzenie przez epuap. Czy organ podatkowy może doręczyć decyzję w sprawie umorzenia w sposób tradycyjny czy tylko przez epuap?
  203. Wysłałam do podatnika upomnienie dotyczące zaległości za miesiące październik – grudzień 2021 r. i styczeń – marzec 2022 r. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy sporządzaniu tytułu wykonawczego okazało się, że na zaległości konieczne jest wystawienie 2 tytułów wykonawczych (zaległości z 2021 r. wynikają z deklaracji, z 2022 r. z decyzji). Jak wpisać jedne koszty upomnienia do tych tytułów wykonawczych?
  204. Podatnik posiada nadpłatę w podatku od nieruchomości, a równocześnie ma niezapłaconą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. Czy można zaliczyć nadpłatę na poczet zaległości w tej opłacie?
  205. Z którego przepisu wynika, że odsetki za zwłokę nalicza się do dnia śmierci podatnika?
  206. Czy ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu zainstalowania fotowoltaiki należy się tylko hodowcy bydła?
  207. W którym miejscu w zawiadomieniu eZW należy ująć informację dotyczącą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym?
  208. Czy odsetki za zwłokę przy zaliczeniu wpłaty na poczet tych odsetek należy zaokrąglić do pełnych złotych?
  209. Podatnik otrzymał decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej, na którą został wystawiony tytuł wykonawczy. Podatnik nie wpłacił pierwszej i drugiej raty z decyzji. Czy na te raty należy wysłać ponowne upomnienie?
  210. Czy terminy procesowe określone w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa liczy się jako dni kalendarzowe czy jako dni robocze?
  211. Jako wierzyciel hipoteczny na nieruchomości podatnika zostaliśmy uwzględnienie w podziale sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego i koniecznym jest przedłożenie tytułów wykonawczych. Czy to mają być dalsze tytuły wykonawcze?
  212. Jak poprawić błąd w postanowieniu w sprawie zaliczenia wpłaty? W doręczonym postanowieniu prawidłowo została rozliczona wpłata na należność główną i odsetki za zwłokę, ale w treści uzasadnienia podając kwotę zaległości pozostałą do zapłaty pojawiła się kwota nieprawidłowa (nie pomniejszona o kwotę zapłaconą).
  213. Jak postąpić w przypadku gdy podatnik wpłacił I ratę 2022 r. podatku od środków transportowych, a nie złożył deklaracji na podatek od środków transportowych na 2022 r.?
  214. Czy wpłatę przesłaną przez komornika sądowego mogę zaliczyć proporcjonalnie na należność główną i odsetki za zwłokę?
  215. Czy złożenie odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego przez podatnika powoduje przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania?
  216. Czy po ogłoszeniu upadłości można ustanowić hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych?
  217. Czy do 31 maja 2022 r. należy podać do publicznej wiadomości wykazów podmiotów którym dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?
  218. Tytuł wykonawczy został wystawiony na małżonków. Teraz chcemy dokonać zabezpieczenia zaległości podatkowej na nieruchomości będącej współwłasnością łączną małżonków. Czy do wpisu hipoteki przymusowej należy sporządzić dalszy tytuł wykonawczy czy kolejny tytuł wykonawczy?
  219. Czy można przyznać ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, w przypadku gdy wydatki zostały poniesione przez podatnika podatku rolnego kilka lat temu, np. w 2018 r., a wniosek został złożony w 2022 r.?
  220. Czy decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać wydana maksymalnie na rok?
  221. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została złożona przez żonę (nieruchomość jest współwłasnością małżeńską). Nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty złożył mąż. Czy takie postępowanie jest prawidłowe i współwłaściciel może złożyć deklarację zmniejszającą jeżeli nie złożył pierwszej deklaracji?
  222. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie kompostowania bioodpadów posługuje się określeniem budynek mieszkalny jednorodzinny. Jak należy rozumieć to określenie.
  223. Czy wydając decyzje przyznającą ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych należy podatnikowi wydać zaświadczenie o pomocy de minimis?
  224. Podatnik zmarł pozostawiając niezapłacone zaległości podatkowe. Czy można do żony podatnika wysłać wezwanie do zapłaty podatku zanim zanim wszczęte będzie postępowanie spadkowe?
  225. Czy przy obliczaniu odsetek za zwłokę za okresy, w których obowiązuje różna stawka odsetek za zwłokę zaokrągla się odsetki za cały okres naliczania czy za poszczególne okresy, w których obowiązuje odrębna stawka odsetek za zwłokę?
  226. Kiedy mamy do czynienia z decyzją ostateczną? Czym różni się decyzja ostateczna od decyzji prawomocnej?
  227. Jaką stawkę odsetek należy wpisać w upomnieniu, które dotyczy zaległości podatkowych za 2021 r. – bieżącą 10 % czy 8 % z 2021 ?
  228. Czy w kwietniu 2022 r. może zostać podjęta przez radę gminy uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ?
  229. Czy zaległości podatnika wobec którego zostało otwarte postępowanie sanacyjne należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości netto?
  230. Jaki jest kod podstawy prawnej do tytułu wykonawczego dla zaległości powstałych w wyniku nieuregulowania należności wynikających z decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy?
  231. Czy dalszy tytuł wykonawczy powinien zawierać podpis w części E poz. 7 “Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela” czy tylko w części I poz. 2 “Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela” ?
  232. Czy orzeczenia sądowe potwierdzają brak obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości  w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklaracji zerowej w przypadku sprzedaży tej nieruchomości?
  233. Po śmierci podatnika – właściciela gruntów wniosek o umorzenie zaległego podatku złożyła matka podatnika wskazując duże koszty finansowe które poniosła po śmierci syna. Czy można wydać decyzję umorzeniową na matkę? Czy też należy odmówić wszczęcia postępowania z uwagi na brak postępowania spadkowego?
  234. Zgodnie z art. 259 §1a Ordynacji podatkowej gdy podatnik nie zapłacił 3 kolejnych rat wygaszam decyzję. Czy mogę zaksięgować wpłatę na późniejsze raty, mimo nieopłaconych wcześniej rat?
  235. Podatnik posiada zaległości podatkowe, ale wpłaca podatek wskazując bieżące zobowiązanie. Wpłatę księguje na poczet zaległości i odsetek za zwłokę od tej zaległości. Pozostałą część wpłaty księguje na bieżące zobowiązanie. Czy wydaje postanowienie o zaliczeniu wpłaty?
  236. Zbliża się termin płatności podatków. Czy inkasent może pobierać zaległości podatkowe czy tylko bieżący podatek?
  237. Czy zajęcie rachunku bankowego, na którym nie ma żadnych środków finansowych oznacza przerwanie biegu terminu przedawnienia zaległości podatnika?
  238. Czy w przypadku gdy doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w 2019 r. oznacza to również przerwanie biegu terminu przedawnienia kosztów upomnienia dotyczących tej należności?
  239. Rada Gminy uchwaliła stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w wysokości do dwóch miejsc po przecinku, np. za pojemnik lub worek 120 l – 24,50 zł. Czy kwota opłaty wyliczona w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zaokrągleniu i powinna być wskazywane w pełnych złotych?
  240. Czy prawidłowym jest podpisanie deklaracji spółki z o.o. na podatek od nieruchomości składanej  przez prezesa tej spółki reprezentującej ją jednoosobowo w miejscu imię i nazwisko podatnika? Czy też dane prezesa i podpis powinny być zamieszczone w części dotyczącej osoby reprezentującej podatnika?
  241. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego, który został złożony w lutym 2022 r. wnioskodawca nie dołączył dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w posiadaniu wnioskodawcy.  Czy taki dokument może dołączyć  składając wniosek w sierpniu 2022 r. i czy zwiększy to limit zwrotu podatku akcyzowego?
  242. Czy zmienioną stawkę odsetek za zwłokę – 8,50 % należy stosować od 9 lutego 2022 r. czy od daty publikacji obwieszczenia w sprawie stawki za zwłokę?
  243. Czy w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w deklaracji na podatek od środków transportowych należy zaznaczyć w poz. 18 kwadrat 3 – wygaśnięcie obowiązku podatkowego?
  244. Jakie poprawki na deklaracji może nanosić organ podatkowy?
  245. Czy zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doręcza się za potwierdzeniem odbioru?
  246. Z jakiego przepisu wynika obowiązek umieszczenia identyfikatora podatkowego we wniosku o udzielenie ulgi uznaniowej?
  247. Czy nieużytki są zwolnione z opodatkowania? W której deklaracji podatkowej należy wykazać nieużytki?
  248. Czy dyrektor szkoły składając deklarację na podatek od nieruchomości podpisuje formularz deklaracji jako podatnik czy jako osoba reprezentująca podatnika?
  249. Czy producent rolny do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zobowiązany dołączyć formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający o pomoc publiczną?
  250. Czy w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r. do właściciela nieruchomości, któremu doręczono decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi we wrześniu 2021 r. mogę wysłać zawiadomienie?
  251. Czy w 2022 r. pobiera się opłatę targową?
  252. Podatnik otrzymał w maju 2021 r. decyzję decyzję o odroczeniu terminu płatności I raty podatku od nieruchomości do 30  listopada 2021 r oraz II raty podatku do 28 stycznia 2022 r. Podatnik zapłacił w terminie odroczoną I ratę podatku oraz w dniu 28 grudnia 2021 r. odroczoną II ratę podatku. W jaki sposób sporządzić roczne sprawozdanie Rb-27S za 2021 r., skoro na dzień 31 grudnia 2021 r. podatnik spłacił już odroczone raty podatku?
  253. Na jakich kontach należy zaksięgować przedawnienie nadpłaty?
  254. W jakich przypadkach stosuje się następujące kody podstawy prawnej do sporządzenia tytułu wykonawczego: “Nieuiszczony, określony podatek rolny z deklaracji: SW 2 PRPO” oraz “Nieuiszczony, określony podatek leśny z deklaracji: SW 3 PLPO”? Dlaczego takie rozwiązanie nie zostało przewidziane w podatku od nieruchomości?
  255. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożył syn wójta gminy. Czy konieczne jest wyznaczenie przez SKO innego organu podatkowego do przeprowadzenia czynności sprawdzających?
  256. Czy powierzchnię budynku zwolnionego od podatku od nieruchomości należy wykazać w Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 w poz. 55?
  257. Zaległości podatnika za rok 2016 przedawniają się z upływem 31 grudnia 2021 r. Organ podatkowy w listopadzie 2021 r. złożył wniosek o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej. Czy wpis hipoteki przymusowej w roku 2022 r. oznacza, że zaległości za 2016 r. ulegną przedawnieniu?
  258. Na jakich kontach ewidencji syntetycznej należy ująć przedawnione zaległości podatkowe?
  259. Jak postąpić w przypadku gdy właściciel nieruchomości złoży deklarację zwiększającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny (np. rok do tytułu z tytułu zamieszkania nowo narodzonego dziecka) a ma już wystawiony tytuł wykonawczy?
  260. Spadkobierca, na którego została wydana decyzja o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy nie płaci należności. Czy do spadkobiercy można przesłać upomnienie?
  261. Co w przypadku osób, które zmieniły adres zamieszkania i nie złożyły nowej deklaracji po zmianie stawek? Nie zamieszkują nieruchomości od np. 2 lat i obowiązek opłaty ustał. Jednak nie złożyły deklaracji informującej o wyprowadzeniu się z przedmiotowej nieruchomości i organ dalej nalicza należności na podstawie starej deklaracji?
  262. Pod jaką datą wprowadzamy do systemu podatkowego zatrzymanie naliczania odsetek za zwłokę w przypadku zabezpieczenia należności hipoteką przymusową?
  263. Podatnik zapłacił należny podatek dokonując 4 wpłat. Podatnik wnosi o wydanie zaświadczenia o 4 wpłatach. Czy podatnik może złożyć jeden wniosek, a organ podatkowy wydaje jedno zaświadczenie z jedną opłatą skarbową, czy do każdej wpłaty winno być osobne zaświadczenie, a w związku z tym osobna wpłata opłaty skarbowej tj. 4 x 17 zł?
  264. Podatnik posiada zaległość podatkową oraz niezapłacone koszty upomnienia dotyczące 2015 r. Upomnienie zostało doręczone w dniu 11.06.2015 r. Kiedy należy odpisać jako przedawnione koszty upomnienia?
  265. Czy zaświadczeń o dokonaniu wpłaty, o którym mowa w § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) dotyczy tylko i wyłącznie wpłat gotówkowych, czy dotyczy również wpłat dokonanych przez podatnika przelewem na konto?
  266. Jaki jest tryb przekazywania tytułów wykonawczych w przypadku, gdy Burmistrz Miasta jest jednocześnie wierzycielem oraz organem egzekucyjnym?
  267. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy uchylił decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2016-2021. W jakim terminie należy zwrócić powstałą nadpłatę? Czy nadpłata za 2016 r. ulegnie przedawnieniu jeżeli nie zostanie zwrócona w 2021r.?
  268. W naszej gminie domki letniskowe są objęte opłatą ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy może złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę?
  269. Czy od wydania zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego celem przedłożeniu w banku należy pobrać opłatę skarbową?
  270. Czy ulga z tytułu nabycia gruntów jest pomocą de minimis?
  271. Czy dokument Polecenia Księgowania należy wysłać do podatnika?
  272. Podatnik podatku od nieruchomości posiada zaległości za lata 2015-2016. Zaległości zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Podatnik złożył wniosek o rozłożenie tych zaległości podatkowych wraz z odsetkami na raty. Czy zaległości zahipotekowane można rozłożyć na raty?
  273. Sąd Rejonowy Wydział Karny przysłał wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym podatnika. Czy organ podatkowy powinien pobrać opłatę skarbową za wydanie takiego zaświadczenia?
  274. Czy w przypadku gdy podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań organ podatkowy jest zobowiązany do wydania postanowienia czy też nie ma takiego obowiązku? Czy postanowienie należy wydać dopiero w styczniu 2022 r.?
  275. Czy zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy doręczyć na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a upomnienie dotyczące zaległości z tytułu opłaty na podstawie przepisów KPA?
  276. W jakiej wysokości (11,60 zł czy 16,00 zł) należy naliczyć koszty upomnienia w przypadku gdy upomnienie jest sporządzane np. 15 października 2021 r., a dotyczy zaległości II i III raty podatku od nieruchomości 2021 r. osoby fizycznej?
  277. Czy można sporządzić upomnienie w przypadku gdy należność jest mniejsza niż dziesięciokrotność kosztów upomnienia?
  278. Czy zaliczenie wpłaty na zaległość o najwcześniejszym terminie płatności dotyczy również zaległości objętych tytułem wykonawczym?
  279. Czy podatnik może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w przypadku gdy organ egzekucyjny wszczął egzekucje administracyjną wobec podatnika? Czy w przypadku złożenia takiego wniosku należy umorzyć postępowanie w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowe?
  280. Czy o przedawnieniu zobowiązania podatkowego należy powiadomić podatnika?
  281. Czy w przypadku wystawiania tytułu wykonawczego na małżonków jako zobowiązanych należy zaznaczyć informację stanowiącą o tym, że odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka?
  282. Upomnienie dwukrotnie awizowane jest uznawane za doręczone. Czy w takim przypadku należne są koszty upomnienia? Czy te koszty upomnienia należy wskazać w tytule wykonawczym?
  283. Czy do tytułu wykonawczego kierowanego do organu egzekucyjnego należy dołączyć odrębny wniosek o wszczęcie egzekucji? Czy wniosek zawarty jest już w tytule wykonawczym w części E?
  284. Czy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych nalicza się przez okres 5 lat, czy odsetki liczy się do dnia przedawniania zobowiązania podatkowego np. przez 8 lat?
  285. Czy uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązującą w 2022 r. można podjąć jeszcze w kwietniu 2022 r.?
  286. Jak postąpić z wnioskiem o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości III i IV raty 2020 r. oraz I i II raty 2021 r., który został złożony przez syna podatnika w niedługim czasie po śmierci podatnika? Nie zostało jeszcze przeprowadzone postanowienie stwierdzające nabycie spadku, nie został też sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia.
  287. Czy w przypadku gdy podatnik wpłaca część zaległej raty podatku, a odsetki za zwłokę od tej wpłacanej części są niższe niż 8,70 zł, ale od całej zaległości przekraczają 8,70 zł, to należy pobrać te odsetki (w wysokości niższej niż 8,70 zł)?
  288. W jaki sposób wskazać w TW – w podstawie prawnej obowiązku, wystawienie tytułu wykonawczego na podstawie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
  289. Czy można złożyć deklarację zmniejszającą wysokość opłaty za okres wsteczny na podstawie otrzymanej faktury za wodę z z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ze zmniejszonym zużyciem wody z nieruchomości?
  290. Jak postąpić, jeżeli producent rolny złoży wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego po terminie składania wniosków, np. 2 września 2021 r.?
  291. Czy, w przypadku gdy wierzycielem jest wójt, burmistrz, prezydent miasta administratorzy lokalni urzędu gminy (miasta) nadają uprawnienia zarówno pracownikom urzędu gminy (miasta), jak i  jednostek organizacyjnych, czy też każda jednostka np. Zarząd Dróg, OPS musi złożyć oddzielny wniosek o nadanie uprawnień?
  292. Czy przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego trzeba wydać postanowienie o 7-dniowym terminie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem?
  293. Jak należy postąpić w przypadku kiedy inkasent pobierze zaległy podatek?
  294. Czy można zwiększyć limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zawarty w decyzji wydanej w pierwszym terminie składania wniosków o dodatkową powierzchnię użytków rolnych?
  295. Czy do małżonka podatnika zalegającego z zapłatą podatku należy przesłać odrębnie upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego na podatnika?
  296. Jak ustalić okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia w przypadku gdy podatnik nie dotrzymał terminu płatności trzech kolejnych rat z decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej, a zatem doszło do wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat?
  297. W jaki sposób wykazać odsetki od zaległości podatkowych w dalszym tytule wykonawczym: na dzień sporządzenia dalszego tytułu wykonawczego czy wskazać odsetki za zwłokę z dotychczasowego tytułu wykonawczego?
  298. Czy zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową za lata poprzedzające 1998 r. np.1994-1997, można odpisać powołując się na wyrok TK z 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12?
  299. Czy wymagane jest upoważnienie dla pracownika do podpisywania tytułów wykonawczych sporządzanych w systemie eTW? Jeśli tak, to upoważnienie do podpisywania tytułów wykonawczych wystawia wójt czy administrator lokalny podany we wniosku o nadanie uprawnień do aplikacji eTW?
  300. Czy organ podatkowy może udzielić na pisemną prośbę podatnika informacji o stanie zaległości, czy tylko i wyłącznie zgodnie z art. 306b § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy jest obowiązany w tym przypadku wydać zaświadczenie?