Nadpłata nieżyjącego podatnika – komu zwrócić?

Pytanie: Czy można nadpłatę spadkodawcy zwrócić członkom rodziny spadkodawcy bez przeprowadzonego postępowania spadkowego?

Odpowiedź: Nie można zwrócić nadpłaty nieżyjącego podatnika członkom rodziny. Stosownie bowiem do art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa spadkodawcy przejmują spadkobiercy. Spadkobiercy mają zatem prawo do nadpłaty spadkodawcy (podatnika). Spadkobiercę wskazuje prawomocne postanowienie sądu w sprawie nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Zgodnie z art. 100 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie określa wysokość nadpłaty stosownie do art. 74a ustawy Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 105 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty zwracane są poszczególnym spadkobiercom proporcjonalnie do ich udziału spadkowego określonego w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia złożonym w organie podatkowym.

Wpisy dotyczące spadkobiercy opublikowane na stronie PodatkowyReferat.online to m. in.: