Upomnienie dla spadkobiercy.

Spadkobierca jest zobowiązany do zapłaty zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości podatkowych w wysokości wskazanej w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy wydanej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o zakresie jego odpowiedzialności wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia, co wynika z art. 100 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wobec spadkobiercy, który uchyla się od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, do czego zobowiązuje art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym spadkobierca jest takim samym zobowiązanym jak podatnik, który nie płaci ciążących na nim zobowiązań podatkowych. Zobowiązanym, stosownie do art. 1a pkt 20 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest bowiem osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym.

Czynnościami zmierzającymi do zastosowania środków egzekucyjnych jest m. in. sporządzenie i doręczenie upomnienia. W pierwszej kolejności zatem do spadkobiercy powinno zostać wysłane upomnienie dotyczące niezapłaconych należności wskazanych w decyzji o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy. Treść upomnienia dla spadkobiercy nie różni się od upomnienia dla podatnika. Elementy upomnienia określa § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu (Dz. U. poz. 2194).