Sołtys – inkasent podatków nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Czy sołtysi pełniący funkcje inkasentów podatków i opłat lokalnych powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego? Odpowiedź na to pytanie zawiera pismo Ministra Zdrowia z 30 listopada 2022 r. znak sprawy DLU.704.936.2022.AŻ w sprawie podlegania sołtysów, będących inkasentami podatków i opłat lokalnych oraz pobierających z tego tytułu wynagrodzenie, ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Prawodawca zastosował w ww. przepisie wyrażenie „akt powołania”, które należy czytać w sposób literalny. Jeżeli zatem przepisy ustaw szczególnych dotyczących poszczególnych grup osób operują wyrażeniem „powołuje”, to jest to czynność konwencjonalna, która przynależy do zakresu przedmiotowego wyrażenia „akt powołania”.

Mając na względzie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych należy dojść do wniosku, że sołtys jest wyznaczony na inkasenta podatku, a zatem nie podlega on regulacji art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych.