Podatek od środków transportowych od pojazdu niesprawnego technicznie.

Okoliczność złego stanu technicznego pojazdu nie ma wpływu na obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.

Obowiązek podatkowy nie wygasa w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego środka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocięcie i sprzedaż na złom, utylizacji pojazdu (wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy też jego kradzieży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania. Jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku (popartego stosownymi oświadczeniami i dowodami także w razie kradzieży pojazdu lub zgodnej z prawem utylizacji pojazdu) a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, obowiązek podatkowy dalej istnieje (np. wyroki NSA: z 15 lipca 2008 r., II FSK 520/07; z 21 grudnia 2011 r., II FSK 1161/10; z 25 maja 2011 r., II FSK 108/10; z 27 maja 2011 r., II FSK 127/10 i II FSK 129/10; z 21 grudnia 2011 r., II FSK 1161/10 i II FSK 1587/10; z 27 marca 2013 r., II FSK 1611/11; z 4 września 2013 r., II FSK 2457/11; z 22 lipca 2015 r., II FSK 1576/13; z 6 października 2015 r., II FSK 2129/13; z 22 lutego 2017 r., II FSK 3301/14; II FSK 3302/14; wyrok WSA we Wrocławiu z 8 stycznia 2008 r., I SA/Wr 1822/06; wyrok WSA w Bydgoszczy z 21 sierpnia 2012 r., I SA/Bd 615/12; wyroki WSA w Lublinie z 15 lutego 2013 r., I SA/Lu 3/13, I SA/Lu 4/13).

Na podstawie: wyrok WSA w Opolu z 23.11.2022 r. sygn. akt I SA/Op 242/22