Udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową – ciąg dalszy.

We wpisie “Planowana nowa wysokość opłaty za udostępnianie informacji komornikom sądowym” wskazano projektowane zmiany w zakresie wysokości opłaty uiszczanej za udostępnienie komornikom sądowym informacji w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza.

W dzisiejszym Dz. U. poz. 1844 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową.

Wysokość opłaty wynosi:
50 zł – w przypadku informacji udostępnianej w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej, pod warunkiem że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej,
65 zł – w przypadku informacji udostępnianej w postaci papierowej przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku udostępniania informacji w postaci elektronicznej organ podatkowy bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty jej udostępnienia, kieruje do komornika sądowego wezwanie do uiszczenia opłaty. Za datę udostępnienia informacji przyjmuje się datę dokumentu (adnotacji) potwierdzającego fakt jej udostępnienia. Uiszczenie opłaty następuje, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, na wskazany numer rachunku bankowego organu podatkowego.

W przypadku udostępniania informacji w postaci papierowej organ podatkowy wraz z jej udostępnieniem
w postaci papierowej kieruje do komornika sądowego wezwanie do uiszczenia opłaty. Uiszczenie opłaty następuje, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, na wskazany w wezwaniu numer rachunku
bankowego organu podatkowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r., o czym stanowi § 7 rozporządzenia. Natomiast, stosownie do § 6 rozporządzenia, przepisy stosuje się do wniosków o udostępnienie informacji, złożonych od dnia określonego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Zgodnie z ww. przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” termin uruchomienia usługi polegającej na dokonywaniu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego lub Szefem Krajowej Administracji Skarbowej pism w sprawach udostępniania informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Stosownie do treści art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową do wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, złożonych przed dniem określonym w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym – do czasu wydania ww. obwieszczenia, do wniosków złożonych w tym okresie – w kwestiach dotyczących opłaty uiszczanej przez komorników sądowych stosuje się dotychczasowe przepisy, tj. przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. poz. 1664).