Wzory tytułów wykonawczych – tekst jednolity rozporządzenia.

Dz. U. poz. 1856 został opublikowany jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Rozporządzenie określa się 2 wzory tytułów wykonawczych mające zastosowanie do podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1(5) – zał. nr 1,
  • wzór kolejnego tytułu wykonawczego TW-3(2) – zał. nr 3.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany.

Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych tekst jednolity ustawy ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana.

Jeżeli ogłoszono tekst jednolity aktu normatywnego, przy powoływaniu się na ten akt normatywny należy podać adres publikacyjny tego tekstu jednolitego.

Stąd też w podstawie prawnej wzorów tytułów wykonawczych stanowiących załączniki do jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, wskazano aktualne miejsce publikacji jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 w miejsce dotychczasowego Dz. U. z 2020 r. poz. 1427.

Ww. wzory tytułów wykonawczych TW-1(5) oraz TW-3(2) są jedynymi obowiązującymi wzorami tytułów wykonawczych możliwymi do zastosowania do podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.